TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Kagyz gysgyjynyň döreýşi

Rus dilinde (cкрепка) ady bilen tanalýan bu kagyz gysgyç Norwegiýanyň ýaşaýjylary üçin hem çuňňur simwoliki many berýär. Munuň sebäbi Ikinji jahan urşy döwründe bolup geçen bir waka. 1940-njy ýylda faşistler döwleti we ýurdy basyp alandan soň, basyp alyjy hökümeti häkimiýet başyna geçirdiler we sürgün edilen Norwegiýa şasy Haakon VII-iň baş harplary bilen düwme we nyşan geýmegi ýerli ýaşaýjylara gadagan etdiler. Soňra norwegiýalylar kagyz gysgyçlary ýada saldylar we olary eşiklere dakyp başladylar, şeýlelik bilen, bu milletiň agzybirliginiň we garşylygynyň nyşanyna öwrüldi. Raýatlaryň edermenligi we oýlap tapyjynyň gazananlary ýatdan çykarylmady: 1990-njy ýylyň ýanwar aýynda Osloda paýtagtyň kätibi we oýlap tapyjysy Anohan Woleriň ýadygärligi ullakan kagyz gysgyjy görnüşinde guruldy.

1999-njy ýylda resmi ýüz ýyllygynda kagyz gysgyç Norwegiýanyň poçta markasyna çykdy.

Ural Miass şäherinde beýikligi 9 metr 28 santimetr bolan kagyz gysgyjyň ýadygärligi, şeýle hem düwme ýadygärlikler, kompaslar, gaýçy we polatdan ýasalan hökümdar gurulýar. Obýekt Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

1996-njy ýylyň 13-nji iýulyndan 24-nji iýuly aralygynda Singapuryň Boon Lei jemgyýetçilik merkeziniň 40 agzasy 20 sagadyň dowamynda 15.02 kilometr uzynlykdaky kagyz gysgyçlar zynjyryny ýasady.

Häzirki wagtda biziň ýurdumyzda hem her birimiziň iş ýerlerimizde ulanýan adaty kagyz gysgyçlarymyz aslynda ýurdumyzyň körler we kerler jemgyýetiniň agzalarynyň el zähmetleriniň netijesinde öndürilýändigini we olaryň zähmetlerine uly hormat goýýanlygymyzy aýratyn belläp geçmelidiris.

Gülnar Gündogdyýewa,

TOHU-nyň talyby.

 

9-njy fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Ýaşlar we döwrebap bilim

Ata Watan Eserleri

Ahalteke bedewleri türkmen toýunyň bezegi

Sport we ýaşlar

Teswirle