JEMGYÝET

Jorj Buşdan hat bar

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly jenap Prezident!

Men we meniň ýanýoldaşym Size iberen hatyňyz üçin hoşallyk bildirýäris. Buşuň maşgala agzalary Siziň kakam hakyndaky ýakymly ýatlamalaryňyz üçin minnetdardyr.

Jorj H.Buş beýik adamdy, göreldeli atady we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň beýik Prezidenti adyna eýe boldy. Ol bize her günüň ähli pursatlaryny doly derejede peýdalanmakda, jemgyýetçilik işini şahsy bähbidiňden ýokary tutmakda şahsy görelde boldy.

Biz uly Jorj Buşuň ýaşan ömrüni guwançly ýatlaýarys we Siziň iberen gynanç hatyňyzy uly gymmatlyk hökmünde kabul edýäris.

Hormatlamak bilen
Jorj Buş

Ýene-de okaň

Azerbaýjan Türkmenistandan tebigy gaz almagy artdyrdy

Kaliforniýa uniwersitetiniň ALSA-nyň Prezidentligine Türkmenistanly hukukçy saýlandy

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Moskwa şäherinde tanyşdyryldy

“Galkan” topary finalda Tatarystanyň topary bilen duşuşar

Ata Watan Eserleri

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi