SIZDEN GELENLER

Jon Keho: şatlanmaklyk- Islendik zady edip biler

Bölüm 2

Huş

  Her pikiriňiz asmanda uly ot harplar bilen

                                                                                                     ýazylan we hemmelere görünýän ýaly pikir ediň, 

                                                                                                      ine şeýle.

                                                                                                                                       Mirdada kitabyndan ýazylan

Pikirleriňizi maddy hakykat diýip atlandyrýan zatlarymyz bilen birlikde bar bolan hakykat hökmünde kabul etmek bilen, bu iki hadysanyň arasyndaky üýtgeşik gtnaşyga has ýakynlaşarsyňyz. Iki dünýäde bir wagtyň özünde ýaşaýarys, iki hakykat: pikirlerimiziň, duýgylarymyzyň we garaýyşlarymyzyň içki hakykaty we adamlaryň, ýerleriň, zatlaryň we hadysalaryň bar bolan daşarky hakykaty. Bu içki we daşarky dünýäleri bölüp bilmeýäris, görünýän daşarky dünýä durmuşymyzda agalyk etmegine ýol berýäris, içimizde diňe bolup geçýän zatlary görkezýän “aýna” roluny berýäris. Içki dünýämiz gaty duýgur we diňe daşarky täsirlere reaksiýa bildirip, näçeräk güýjümiziň bardygyna düşünip bilmeris. Zalym gülkünçlik bilen adam bar bolan hakykatyny üýtgedip başlaýar. Ol oňa yzygiderli jogap bermegini bes eden wagty, sagatda we minutda bolýar.

Içki aň, täsiriňiz durmuşyňyzyň her bir ugrunda duýulýan täsirli güýçdir. Ýeri gelende, aýtsak, özeniň esasy we möhüm bölegi, üstünlikleriň we şowsuzluklaryň oňa baglylygydyr.

Hemme zat aslynda güýçdir we pikir edeňizde, bu energiýanyň köp mukdaryny pikir görnüşinde çalt, aösat we suwuk görnüşinde ulanarsyňyz. Pikir yzygiderli şekillendirmäge çalyşýar, daşky görnüşe tarap çekilýär, aňlatmasyny tapmaga synanyşýar.  Fiziki ekwiwalent görnüşinde durmuşa geçmek islegi we ukyby tebigatyna mahsusdyr. Adamyň hemişeki adaty pikiri otdan uçgun ýalydyr. Şadyýanlyk düýp manysyna we potensialyna eýe bolup, adatça çalt ýitýärler. Diňe birnäçe sekundyň dowamynda bar bolonsoň, uçýarlar we derrew ýanýarlar.

Bir pikiriň kän güýji ýok, ýöne ony birnäçe gezek gaýtalap , jemlenip we ugrukdyrylyp, güýji artyp biler. Gaýtalamalaryň sany näçe köp bolsa, pikiriň güýji we we aňlatma ukyby şonça köp bolýar.  Gowşak we dargadylan pikirler gowşak we dargadylan güýçlerdir. Güýçli we jemlenen pikirler bolsa, güýçli we jemlenen güýçlerdir. Muňa düşünmek üçin gün şöhleleriniň geçýän ulaldyjy aýnasyny göz öňüne getiriň. Bir gapdala süýşürseňiz, gün şöhleleriniň energiýasy dargap, özüni görkezmeýär. Şeýle-de bolsa, stakany belli bir beýiklikde düzetseňiz, ondan gün şöhleleri we bu dargadylan yşyk birden ýangyna sebäp bolup biljek güýç alar. Edil şol bir zat hem biziň pikirlermiz bilenem bolýar. Beýniniň güýjüni öwreneniňizde, pikirleriňizi ösdürmegi we ünsi jemlemegi öwrenersiňiz, şeýlelik bilen olaryň mümkinçiliklerini artdyrarsyňyz. Bu etapda pikirleriň öz güýjüniň bardygyna aýdyň düşünmeli. Iň çuňňur ynançlaryňyz, gorkularyňyz, umytlaryňyz, aladalaryňyz, garaýyşlaryňyz, islegleriňiz we her bir pikiriňiz özüňize, töweregiňizdäkilere we töweregiňizdäki dünýä täsir edýär.

Köp adamlar oýananda beýniniň nähili işleýändigini , näme isleýändigini, nämeden gorkýandygyny, özüne näme diýýändigini  we zerur däl diýip hasaplaýan zatlaryna üns bermeýärler.  Adatça iýýäris, işleýäris, habarlaşýarys, alada edýäris, umyt edýäris, meýilnama düzýärris, gowy görüp bilýäris, dükan edýäris, oýnaýarys, nähili we näme pikir edýändigimize az üns berýäris.

Belki, her bir pikir üçin, tebigatyna baglylykda bir dollar almaly ýa-da bermeli bolsa, akyl amallarymyza has köp üns bererdik. Her gün beýnimizde müňlerçe pikiriň döreýändigini göz öňünde tutsak, bu teklip gaty özüne çekiji bolup görünýär. Hasap bölüminiň her pikiriň ýazgysyny ýöredip, haýsysynyň bize girdeýji getirendigini we haýsy ýitgini getirendigini göz öňüne getiriň. Her kim öz pikirlerine iň seresaplylyk bilen gözegçilik ederdi we ugrukdurardy,  höwes bilen girdeýji getirýän pikirleri dörederdi we bu çykdaýjylary seresaplylyk bilen saklardy. Ýeri gelende aýtsak, bu biziň bilen bolup geçýän zat, diňe energiýa dollar roluny oýnaýar- ägirt uly hasapçylyk ulgamy bar.  Şatlanmaklyk- diýilýär we ýekeje pikir bilen hem oňa seredilmeýär.

Adamyň içki dünýäsi jansyz kerpiç ýa-da daş üýşmesi däl. Her pikiriňiz bu ulgamda öz beýanyny  tapýar we oňa täsir edýär. Isleseňizem, islemeseňizem, ýöne dowamly pikirlenip öz hakykatyňyzy döredýärsiňiz. Täze durmuşa başlamagyň ilkinji ädimi geň galdyryjy ýönekeý, diňe pikirleriňiziň akymyna gözegçilik etmeli we şoňa görä ugrukdyrmaly.

Her bir adam öz durmuşyny döredýär, şonuň üçin ýaşaýyş durmuşyňyza tankydy göz aýlaň. Maliýe taýdan gülläp ösmäge çalyşýarsyňyz diýeli, ýöne puluň ýoklugyndan we çykdajylarynyň köpdüginden hemişe zeýrenýärsiňiz.  Özüňizde ýok zatlar hakda pikir edýärsiňiz, gelýän töleglerden gorkýarsyňyz, ýagdaýy nädip çözmelidigiňiz barada alada edýärsiňiz. Maliýe baýlygy üçin çalyşyň, ýöne aňyňyz puluň  we aladalaryň ýoklugy bilen sazlanýar, şonuň üçin bu baýlyga hiç wagt ýetip bilmersiňiz.

Belki, döredijilik potensialaryňyzy durmuşa geçirip, gowy pul gazanyp boljak täze bir iş tapmaly, gyzykly we geljegi uly bir zat. Munuň ýaly işiň ýokdugyny, hiç haçan tapyp bilmejekdigiňizi, hakykatdan hem hiç haçan almajakdygyňyzy aýtmak bilen.

Belki, has sypaýy, rahat, özüňe ynamly bolmak isleýärsiňiz, ýöne özüňi näderejede oňaýsyz hasaplaýarsyňyz we kompaniýany nädip goldamalydygyny bilmeýärsiň, öz kynçylyklaryňy we kemçilikleriňi ýadyňa salýarsyň. Netijede isleýän zadyňyza öwrülmegiňiz gaty ähtimal. Güýçlenmek isläp bilersiňiz, ýöne ejizlik kelläňizde ornaşan bolsa, diňe bir gün islenýän güýç alarsyňyz diýen umyt bilen özüňizi aldadarsyňyz.

Bir söz bilen aýdylanda, ýeke arzuw etmek meselä kömek etmez. Bir zadyň üýtgemegine umyt etmegiň manysy ýok. Günde şol bir on iki- on bäş sagatlap köp işlemeklige bil baglamaň. Öňe gitmek üçin pikiriňizi üýtgetmek zerur we bu has çynlakaý şertdir.

Bar bolanlara has köp zat berler, ýöne ýoklardan, hatda bar  zady hem alynar.

Lukonyň hoş habary; 19:26- atly kitabyndan

Bu sözi ilkinji gezek okanymda, maňa has adalatsyz ýaly-dy. “Bar bolanlaryň” has köp aljakdygy, “ýoklaryň” bolsa bar bolan zatlaryny ýitirmegi dogrymy? Bir seretseň, bu düýbünden ýalňyş ýaly: garyplar has köp alsa has adalatly bolardy ahyryn, ýöne mukaddes kitapda başgaça aýdýar. Ýagny Injil( Bibliýa)  kitabynda dünýäniň şeýle işleýändigini aýdýar. Köp oýlananymdan soňra, bu sözüň çuňňur manysy bar diýen netijä geldim. Hakykatdan hem, her bir adama töweregindäki hakykatyň döredijilik pikirlerini saýlamaga erkinlik bermekden has adalatly näme bolup biler?! Netijede, her kim öz durmuşynyň hilini kesgitlemekde erkindir.  Ýagdaýyňyzy üýtgetmek isleýärsiňizmi?  Munuň üçin ösüň, içiňizde zerur aň görnüşini ösdüriň. Üstünlik adamda elmydama sazlanan aň bar- üstünlik. Baý adam aňyny ösdürýär, baýlyga düzülen- pikirleri bagyşlanýar, ýagdaýy, üstünlik we maddy abadançylyk. Bu onuň pikirleniş usuly. “ onuň üçin gowy” diýýärsiňiz. Üstünlik gazansaň pikir etmek aňsat, üstünlik hakda; baý adam üçin baýlyk hakda pikir etmek kyn däl, ýöne meniň üçin hemme zat başga. Men utuldym; men garyp. Durmuşda “Käbir ýagdaýlar meni çekýär” GARAŞ! Aslynda ýalňyş! Sizi biynjalyk edýän durmuşyňyz däl, häzirki ýagdaý däl-de täze ýagdaýlar. biriSize päsgel berýän we üstünlik gazanmagyňyza päsgel berýän esasy zat pikirleriňiz. Biraz tagalla we tejribe- pikirleriňizi dolandyrmaga we islenýän aň görnüşini ösdürmäge synanyşyň. Daş- töwerekdäki hakykat diňe täze bir düşünjäni ösdüreniňizden soň üýtgäp biler, ýöne öňem däl. Täze aň ýol görkezmeli.

Durmuşdan isleýän zadyňyzy eýýäm çözdüňizmi? Saglyk? Soňra saglyk aňyny ösdüriň. Häkimýetler? Güýç aňyny ösdüriň? Maddy abadançylyk? Abadançylyga gönükdirilen aňy ösdüriň. Bagt? Bagt aňyny ösdüriň. Has ruhy bolmak isleýärsiňizmi?  Ruhy aňyň üstünde işlemek gerek. Hemme zat potensial hökmünde bar. Etmeli zadyňyz- zerur energiýa zarýadyny bermek, şonda maksadyňyz hakykata öwrüler.

Geçmişdäki we häzirki durmuş ýagdaýlaryna garamazdan, öňki şowsuzlyklara garamazdan, aňyňyzy güýçlendirseňiz durmuşyňyzyň üýtgejekdigini bilmek begendirýär! Bu ajaýyp pursat hemmelere berilýär we biziň her birimiziň onmdan peýdalanmaga ýa-da sypdyrmaga hakymyz bar. Munyň üçin köp pul ýa-da ýörüte zehin bolmaly däl. Size zerur zat, belli bir wagt sarp etmek, we degişli aň görnüşini ýa-da saýlan ýoluňyzy ösdürmek üçin zerur tagalla etmekdir. Bu hemmesi! Galan zatlar awtomatiki ýagdaýda bolar.

Beýniňiz  terbiýelenip boljak ýa-da ideg edilip boljak bag ýalydyr.bagban, bagyňy ösdürip bilersiň, ýa-da äsgermezlik edip hem bilersiň. Emma welin, bilgin: zähmetiňiziň ýa-da öz hereketsizligiňiziň miwesini almaly bolarsyňyz! (Her kim eken bagynyň hasylyny ýa-da miwesiniň netijesini görer) Daş – töweregiňizdäki hakykaty döredýän (bulaşyklyk) mozaika…

Munyň bilen ylalaşyp ylalaşman hem  bilersiňiz. Muňa düşünip beýniňizi özüňiz üçin işlemäge mejbur edip bilersiňiz, ýa-da hemme zadyň öz ugruna gitmegine rugsat berip hem bilersiňiz, beýniňiziň şeýle işlemegine ýol açyp hem bilersiňiz, elmydama şowsuzlyklar sizi aladalandyrar. Ýöne ýaşaýan hakykat hemişe beýniňiz tarapyndan dörediler.

Terjime eden: Oguloraz Orsberdiýewa.

Ýene-de okaň

Türkmenistan – medeniýetiň we sungatyň sarpalanýan ýurdy

Matematika we sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Nebitgaz senagaty – milli ykdysadyýetiň binýatlyk pudagy

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watanyň beýik gurujylary

Medeniýet halkyň kalbydyr

Bilimli ýaşlar — guwanjymyz