Jogapsyz söýgi

Söýgi gör nähili owadan soz.Söýdi sözi gysgajyk söz bolsada içinde birnäçe duýgy bar.Ol duýgular kimlere bagt kimlere hasrat getirýär.Gülälegiň jogapsyz galan söýgüsi ony söýgi sözinden uzaklaşdyrdy.

Gülälek okuwy tamamlap öz söýýän käri tikinçilige başlady, çagalykda  bäri türkmen gelin gyzlarynyň bezegi bolan lybaslarmyza el işlerine bolan höwesi bardy.Gülälegiň uzyn gara saçlary,öran owadan gözleri,eliniň çeperligi,asyllygy göreni haýran goýýady.Gülälek öz synpdaş ýigidi Azady gowy görýär,Azadyň agraslygy,akyllygy Güllälegi hasam özine çekerdi.Azadyň ejesi Aýsoltan daýza Gülälegi öran gowy görerdi,Gülälege mydama seni Azatjana aljak diýerdi, Aýsoltan daýzanyň diýýän bu sözleri Gülälegi hasam bagtly ederdi.Bir gün synpdaşlarnyň durmuş toýa çagyryldylar,Gülälek bu toýa diýseň garaşýardy çünki bileje okan synpdaşlarny görmek,esasanam Azady görmäne sabyrsyzlyk bilen garaşardy.Ine toy güni gelip ýetdi Gülälek diýseň owadandy,synpdaşlarnyň içinde saýlanyp durardy.Gülälegiň gözleri Azada bakyp durdy ol Azady her gördiginde dur myşa bolan höwesi artardy,Azat bilen bagytly günlere garaşýardy.Azat bu zatlardan habarsyzdy.Toýdan jorasy  Merjen bilen gelýän Gülälek söhbet diýip gelşine Merjene ýüzlenip.

_Merjen saňa bir zat aýtjak ýöne hiç kime aýtmagyn?

Merjen,bolýa jorajan men seniň joraňa seniň syrňy ile aýtmana!

_Gükälek ýylgyryp yuwaşlyk bilen ,,Merjeň synpdaşymyz Azat örän akylly oglan, edepli agras işeňňir,

_Merjen jorajan näme aýtjak bolyaň aýtsana aljyrap durmasana,?

_Gülälek ,,Merjen men Azady okuwçylygymyzdan bäri halaýardym,indi okuwy gutardyk men Azada bolan duýgularmyň söýgüdigne göz ýetirdim, jorajan men Azady ýürekden söýýän ,ýöne Azadyň duýgularny bilemok,men Azadyň duýgularny bilesim gelýär eger sen Azat bilen gurleşseň oňa aýtsaň ,onuň pikirni bileris ha?

_Merjen gülip jan joram sen ýaly gözel gyzy Azat nadip söýmesin men hökman Azat bilen gürleşerin ,ertir saňa jaň aýlap habaryn aýdaryn.

_Gülälek begenip bolýa jorajan sag bol ertir görüşeris,diýip öýne döndi.

Ertesi Merjen Azada jaň aýlady ,Azat Merjenden gelýän jaňy görüp ,

Alo salam Merjeň gowmy menem saňa jaň aýlajak bolup aýlap bilmän ýörin çekinip,bilýäňä şol çekinjeňligimda!

_Merjen gülip Azat çekinjeň bolma indi okuwy gutardyk bize ýene täze durmuş başlaýar,,,wiý Azat sen öýleneňokmy ejeň ýeke çagasy seniň durmuş guraryňy isleýändirler.

Azat Merjeniň bu sözlerine ýylgyryp islemezlermi şu gün bor diýsemem öýerjekler .

_Merjen ,,Azat sen näme üçin bor diýeňok synpdaşlarymyzda gowy gyzlar bara,,,Merjen sözi aýlap Gülälege getirdi,, Azat synpdaşymyz Gülälek akylly işeňňir gyz,özem synpda iň owadan gyzymyz,,

_Azat gülip Merjen synpdaşlarmyzyň baram owadan asylly ýöne ýürek söýmeli.

_Merjen olam dogry Azat hany seň söýeniň ýokmy aýtsana maňa ?

_Azat bar Merjen ýöne onyň duýgularny bilemok,aýdybam bilemok çekinýan.

_Merjen utansaň sms ýaz bolmasa ejeňi ugrat, belkide bolýa diýer,

_Azat sen nädersiň Merjen seni söýen oglan özi aýtman ejesini gudaçylyga ugratsa,?

_Merjen waýýý Azat menä begenerdim biri meni söýüp gudaçylyga ugratsa,

Bor onda Azat pikirlen soň aýtgyn kimdigin.

_Azat bolýa merjen.

Ertesi Merjen Gülälek bilen gürleşip otyrdy Azadyň ýüreginde biriniň bardygny bildim ýöne aýtmady, belki sensiň Gülälek aýtmana utanýandyr.. diýip güriň edip otyrka gapy kakyldy Merjen penjireden seretse Aýsoltan Daza dur,Merjen aljyrap waýýý Gülälek Azadyň ejesi Aýsoltan daýza geldi men häzir olar bilenem gürleşsem aýdaryn sag bol jorajan,diýip telefony öçürip goýup ýöräp ugranda sms geldi.Merjen seretse Azatdan sms gelipdir ol geň galyp ,,ilki ejesi geldi indem smsi, diýip sms açdy.

“Salam Merjen gowmy bu zatlar saňa duýdansyz boldy sebäbi başgaça aýdyp bilmedim Merjen meň ýüregimdäki söýen ýarym sen men senden başgany söýmerin diňe seň bilen bagtly bolaryn.”

Merjen haty okap elinden telefonyň gaçany duýman galdy, ol öz jan ýaljak jorasynyň söýgisini Azada aýtjak bolup ýörka bu zatlar oňa düşüniksizdi.Merjen sessizje otyrdy bir salypdan soň gapy kakylyp Merjeniň jigisi “Merjen seni ejem çagyrýar”Merjen ejesiniň ýana baryp otyrdy ejesi Merjene bakyp.

Merjenjan sen meniň iň uluja balam sen meniň ilk gözimiň göreni,jan gyzym her ene ata öz çagasynyň wagty sagady gelende durmuş gurmasyny islär, ýaňy seniň synpdaşyň Azadyň ejesi seni sorap gudaçylyga geldiler,menem özi bilen gürleşeýin diýdim.Gyzym Azat gowy oglan bizi ony çagalykdan bäri tanaýas senem bilýaň ejesem gowy,eger sen garşy bolmasaň men seniň Azat bilen durmuş gurmagyňy isleýan meniň gözim arkada galmasyn gyzym menem arkaýyn bolaryn.

Merjen bolup geçýän zatlara ynanmak islänokdy,ol jorasynyň söýen ýigidine barmak islemezdi,ýöne başga çykalgada ýok, sebäbi Merjen ejesini gynandyryp bilmezdi Merjeniň ejesi hassady.Merjen näme etjegin bilmeýädi.Azadyňam günäsi ýokdy ol Gülälegiň söýgisinden bihabardy.

Gülälek bolsa sabyrsyzlyk bilen Merjenden habara garaşýardy.Birden jaň geldi seretse Merjen Gülälek begenip jany aldy.

Aloo Merjen garaşyp ýadadyma joram näme diýdiler,?

_Merjen sessizdi Gülälek aloo Merjen sesin çykanok oňatçylykmy aýtsana?

_Merjeň gözlerinden akan ýaşy syryp,,Gülälek Azadyň ejesi maňa gudaçylyga gelipdir Azat ugradypdyr onyň ýüreginde söýýän ýary men ekenim..

Gülälek eşiden zatlaryna haýran galyp doňyp galdy ,onyň Azada bolan söýgisi,arzuwlary bary gara ýer boldy,Gülälegiň bokurdagy dolyp gözlerinden damja damja ýaşlary ýere düşýärdi.Gülälek duran ýerinden aşak oturyp,eşidenlerniň hakyky däl düýş bolmagyny islardi.Ýöne ol düýş däl hakykydy.Söýýän ýary  ýüreginde onuň hakynda owadan arzuwlar eden Gülälek saralyp solup galdy. Toý sähedi bellendi Gülälek ömrinde iň kyn bolan zady etmeli boldy,jan ýalyjak jorasyny durmuşynyň,geljeginiň şazadasy hasaplan onuň bileň durmuş guryp bagtly gelejegi arzuw eden söýýän ýaryna bermeli boldy.Olaryň toý şaýatlary boldy. Durmyş toýlaryny gutlady,elleri bilen jorasynyň kürtesini atdy.Gelnaljy gitdi, Gülälek gözlerinden akan ýaşlary bileň Azada bolan jogapsyz söýgüsi bilen ýalňyz galdy.

DURMUŞDA BIR GEZEK SÖÝÜLÝAR. HEMMÄŇIZE ÖZ SÖÝEN ÝARYŇYZA,SÖÝEŇ KÄRIŇIZE,ÝETIP BAGTLY UZYN WE GÖZEL DURMuŞ ARZUW EDÝÄRIN,!!!

 

Selbi Soltanýazowa,

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň ýaşaýjysy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Ýeňijini saýlamaga goşant goş!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden  bäsleşige hödürlenen we saýtymyza ýerleşdirilen ähli eserleri okap bilersiňiz. Şol ýerden bu we beýleki eserleriň biziň Instagram hasabymyzdaky linkine  girip,  şol ýerden  halan eseriňize “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, şol  eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi :RedMi 7A Size garaşýar!

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

Okap bilersiňiz  Üns Beriň ! Baýrakly Teswirler : Saýlanan Teswirler

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

 

Ähli eserleri aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Söýgiden dörän eserler

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

 

 

 

 



ÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar