JEMGYÝET

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Türkiýäniň wise-prezidenti Jewdet Ýylmaz Türkmenistanyň tebigy gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazaryna çykarmak üçin täze we iri  taslamalary bilelikde işläp düzmäge we durmuşa geçirmäge taýýardyklaryny mälim etdi. Bu barada Jewdet Ýylmaz türkmen-türk işewürler maslahatynda habar berdi.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda türkmen-türk işewürler maslahaty geçirildi. işewürler maslahatynda çykyş eden Jewdet Ýylmaz türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň mart aýynda we Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň oktýabr aýynda amala aşyran saparlarynyň türkmen-türk dost-doganlygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrülendigini belledi.

Aşgabatdaky saparynyň çäklerinde energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşandyklaryny mälim eden Jewdet Ýylmaz tebigy gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan Türkmenistanyň Aziýa bilen Ýewropanyň arasynda köpri bolup durýan Türkiýäniň üsti bilen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmak babatda hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyklaryny aýtdy.

Jewdet Ýylmaz Türkiýede Aşgabatda araa alnyp maslahatlaşylan bu ugurlary Energetika ministrliginde we beýleki degişli edaralarda pikir alyşjakdyklaryny belledi.

Türkiýäniň wise-prezidenti ulag we logistika ulgamynda hem hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmek üçin mümkinçilikleriň bardygyny belläp, sebit hyzmatdaşlygy babatda Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň arasyndaky üçtaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ähmiýetini belledi.

Ýene-de okaň

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady