TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Jemi 88 Eser Bäsleşýär: Ata Watan Eserleri

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde  jemi 88 eser bäsleşýär. “Atavatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň döredijilik topary tarapyndan yglan edilen “ Ata Watan Eserleri” bäsleşigine häzire çenli 88  eser hödürlendi. Bu eserleriň 40 sanysy goşgy ugruna, 48 sanysy bolsa beýleki ugurlara degişli.  Biz  bäsleşigiň şertlerini täzeden neşir edýäris we Siziň dykkatyňyza ýetirýäris. Bäsleşige  30 Noýabr 2019 senesinde sagat 15:00 çenli biziň elektron poçtamyza gelip gowşan eserler kabul edilýär. Şol sebäpli bäsleşige eser hödürlemäge howlugyň!

“Ata Watan Eserleri” Bäsleşiginiň Umumy Şertleri

 • “Atavatan Turkmenistan” halkara Žurnaly döredijilik bilen gyzyklanýanlar üçin ýaryş yglan edýär.
 • Siz  ýaryşa islendik ugurda edebi makala, goşgy, hekaýa, oýlanma hödürläp bilerlersiňiz.
 • Siziň ýazan makalalaryňyz www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynda goýular we iň köp okalan eserler ýeňiji bolar.
 • Ýaryş türkmen dilinde alnyp barylar we ýaryşa hemmeler gatnaşyp bilerler.
 • Döredijilik işleri üstümizdäki ýylyň 21-nji oktýabr we 30-nji noýabr aralygynda kabul ediler.
 • Ýeňijiler dekabr aýynyň  20-de  15:00 a çenli eseriň okalan sanyna göra  kesgitlener.
 • Islän mowzuklaryňyzda döreden işleriňizi  atawataneserleri@gmail.com salga ugradyp bilersiňiz.
 • Eseriňizi iberen wagtyňyz doly at we familýaňyzy, telefon belgiňizi we salgyňyzy ýazmagy unutmaň!
 • Iberen eseriňize degişli bolan suratlary hem ibermegiňizi haýyş edýäris! Eser boýunça jogapkärçilik awtora degişlidir.
 • Ähli ýaryşa hödürlenen Eserleri https://www.atavatan-turkmenistan.com/news.php?cat_id=Ng== Linkinden ýa-da saýtymyzyň Habarlar bölüminiň “Ata Watan Eserleri” atly kiçi bölüminden hem okap bilersiňiz.
 • Ýaryşyň Ýeňijilerine gymmat bahaly sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşurylar.
 • Ähli  ugurlar boýunça iň köp okalan esere-baş baýragyň eýesine 1 sany RedMi 7A telefon sowgat garaşýar!
 • Şeýle hem eserler iki ugur boýunça, ýagny Goşgy we Hekaýa, Makala, Oýlanma ugurlar boýunça jemlener.
 • Her ugur boýunça ilkinji 3 orny eýelän ýeňijilere gymmat bahaly sowgatlar garaşýar.
 • Her ugur boýunça ilkinji 3 orny eýelän ýeňijilere gymmat bahaly sowgatlar garaşýar. Emma, baş baýragy mysal üçin Goşgy ugrundan eser alsa, onda, iň köp okalan 2-nji, 3-nji we 4-nji eserlere, degişlilikde, 1-nji, 2-nji we 3-nji baýrakalar beriler.
 • Bäsleşigiň netijesi boýunça her ugur boýunça iň köp okalan 10 eser höweslendiriji baýraklar we hormat hatlary bilen sylaglanar.
 • Her bir awtor bir we ondan köp möçberde eseri ýaryşa hödürläp biler, emma bir eser 500 sözden köp bolmaly däldir.
 • Ýeňijiler her bir eseriň internet saýtymyzdan okalan sany boýunça kesgitlener.
 • “Awtorlaryň Saýlan Eseri” baýragynda bolsa, ýeňiji beýleki awtorlar tarapyndan saýlanar.

Awtorlaryň saýlan eseri

Bäsleşige bolan uly gyzyklanmany hasaba alyp, bäsleşigiň guramaçylyk topary, onuň şertlerine täze düzgün girizdi we Täze ýörite baýragy, “Awtorlaryň saýlan eseri” baýragyny getirdi. Emma bu baýragyň herekete girmegi üçin bäsleşige eser hödürlän awtorlaryň azyndan 40 göteriminiň sesiniň bellenen senä çenli bize gelip gowuşmagy hökmanydyr.

 

“Awtorlaryň Saýlan Eseri” baýragynyň şertleri

 • Diňe bäsleşige eser hödürlän Awtor, öz eserinden daşary beýleki bir eseri saýlap bilýär. Ýagny, awtor diňe bir eser saýlap bilýär. Ol bolsa, awtorlaryň öz eseri bolman, bäsleşige hödürlenen beýleki bir eserlerden bolmaly. Eger birden köp eser saýlanan bolsa, onda, bu awtoryň saýlan eserleri (eseri) hasaba alynmaýar. Awtor saýlanylmaýar, eser saýlanylýar.
 • Bäsleşik üçin azyndan bäsleşige eser hödürlän awtorlaryň 40 göteriminiň sesi gelip gowuşmalydyr. Mysal üçin diňe 10 awtordan ses gelse, onda, köp ýagdaýda bu awtorlaryň bir-birini tanap bilýänligi ýaly sebäpler bolup biljegi üçin şeýle şert hökmanydyr. Şol sebäpli mysal üçin 100 awtor eser hňdürlese, azyndan 40 awtoryň sesini ibermegi garaşylýar.
 • Awtor 30 Noýabr 2019 senesinden, ýagny, bäsleşine eser kabul edilýän möhlet dolandan soňra, bäsleşige hödürlenen we www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda neşir edilen ähli eserlerden birini-iň halan eserini  saýlaýar. Bu ýerde ses berýän awtor, saýlan eserini, şol eseriň  awtorynyň adyny, şeýle hem şol eseriň saýtymyzda haçan neşir edilendigini bir kagyza ýazyp, bukja goýup, biziň salgymyza Türkmen poçtanyň üsti bilen, ýagny, hat üsti bilen ibermeli. Şol hat bukjasynda, haty iberen awtoryň ady, familiýasy, biziň saýtymyzda bäsleşige hödürlenen öz eseriniň ady we neşir edilen senesi hem ýazylmalydyr.
 • Hatlar : Atawatan Türkmenistan Žurnaly, Aşgabat şäheri, Ankara köçesi 25, A Blok, 403, salgysyna iberilmelidir. Elektron poçta ýa-da beýleki ulgamlar bilen iberilen hatlar – sesler hasaba alynmaýar.
 • Hatlar 19 Dekabr 2019 senesine çenli biziň salgymyza gelip gowuşan bolmaly. Bäsleşik jemlenenden soňra, gelip gowuşan hatlar-sesler hasaba alynmaýar.
 • Awtorlaryň iberen talabalaýyk sesleriň ählisi hasaba alynýar we awtorlaryň beýleki awtorlaryň eserlerine beren sesleriniň arasyndan iň köp sesi alan eser ýeňiji kabul edilýär.
 •  Ýeňijä “Awtorlaryň Saýlan Eseri” ýörite  baýragy gowşurylýar.
 • Baýrak diňe birinji orna-bir orna gowşurulýar.
 • Biz awtorlaryň beýleki awtorlaryň eserlerine adalatly baha berjekdigine ynanýarys we iň gowy eseriň ýeňiji boljakdygyna ynamymyz uly.
 • Ses awtora berilmeýär, awtoryň eserine berilýär, şol sebäpli, bir awtoryň birnäçe eseri ýaryşa hödürlenen bolsa hem diňe bir eserini saýlamaly.

Mahabat

 

Makul Hyzmat  Terjime Merkezi

Aşgabat Ofis

+993 63 78 96 73

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. Kat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com

Telefon  : + 993 12 96 48 55

Türkmenabat Ofis

Türkmenabat şäher, Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy köçesi, 50. Lezzet söwda Merkezi, Gat 3. Gök Bazaryň ýany,

+993 63 16 34 69

 

Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi

Aksaray mahallesi Koçibey sokak,  Erler Apt No:34 D:7 Kat:4  Fatih/ İstanbul

E: Mail Adres : atavatanltd@gmail.com

Telefon : +90 532 401 71 52 (Türkiye)

IMO Atavatan : +90 532 401 71 52

WhatsApp  Atavatan : +90 532 401 71 52

Telefon : +90 212 633 40 00 (Türkiye)

Sosyal Medya Hesaplarımız:

Resmi Twitter Hesabımız için

https://twitter.com/AtavatanJournal

Resmi Linkedin Hesabımız için :

https://www.linkedin.com/in/atavatan-turkmenistan-journal-91a056134/

Resmi  Facebook Hesabımız için  :

https://www.facebook.com/AtavatanTurkmenistanJournal/

Resmi Instagram Hesabımız için :

https://www.instagram.com/atavatanturkmenistan/

 

Ýene-de okaň

Katar-2022: Horwatiýa ilkinji ýarym finalçy

Ärdogan bilen Miller tebigy gaz merkezini döretmegi maslahatlaşdy

“Türkmenistan” awiakompaniýasy halkara gatnawlaryň biletleriniň bahasyny arzanlatdy

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Türkmenistanyň daşary işler ministri sylaglandy

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli günä geçişlik

Özbegistan Türkmenistana 163 tonna alma eksport etdi

Özbegistan Türkmenistandan satyn alýan elektrik togunyň möçberini artdyrdy

Azerbaýjandan gelen telekeçi dokma önümlerini satyn aldy

Ispaniýanyň ýygyndysyna täze tälimçi bellendi

Teswirle