TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Jemgyýeti öwreniş dersinden geçiriljek synagyň soragnamalary

1-nji soragnama

1.Türk­me­nis­tan­da ýaş­lar ba­ra­da­ky döw­let syýa­sa­ty.

2.Jem­gy­ýe­tiň hu­kuk me­de­ni­ýe­ti.

2-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy syýa­sa­ty.
 2. Türk­me­nis­tan­da ki­çi we or­ta te­leke­çi­li­gi ös­dür­mek­de döw­le­tiň gol­da­wy.

3-nji soragnama

 1. Adamyň iş he­re­ket­le­ri we onuň gör­nüş­le­ri.
 2. Eko­lo­gik aň we eko­lo­gik me­deni­ýet.

4-nji soragnama

 1. Jem­gy­ýe­ti öw­re­niş der­si we ony öw­ren­me­giň äh­mi­ýe­ti.
 2. Yk­dy­sa­dy­ýet we yk­dy­sa­dy iş.

5-nji soragnama

 1. Jem­gy­ýe­tiň ah­lak gym­mat­lykla­ry.
 2. Türk­me­nis­tan­da ýaş­la­ryň hu­kukla­ry we borç­la­ry.

6-njy soragnama

 1. Jem­gy­ýe­tiň so­sial dü­zü­mi düşün­je­si.
 2. Ba­zar gat­na­şyk­la­ry we onuň ykdy­sa­dy­ýe­te tä­si­ri.

7-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy ösüşi­niň nus­ga­sy.
 2. Maş­ga­la we onuň esa­sy we­zipe­le­ri.

8-nji soragnama

 1. Türk­men mil­le­ti­ni hä­si­ýet­len­dirýän esa­sy gym­mat­lyk­lar.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň sy­ýa­sy ul­ga­my.

9-njy soragnama

 1. Ada­myň dün­ýä we özü­ne akyl ýe­ti­ri­şi.
 2. Yk­dy­sa­dy sis­te­ma­lar we ola­ryň aý­ra­tyn­lyk­la­ry.

10-njy soragnama

 1. Hu­kuk bo­zul­ma­la­ry we ýu­ri­di­ki jo­gap­kär­çi­lik.
 2. Döw­le­tiň yk­dy­sa­dy sy­ýa­sa­ty.

11-nji soragnama

 1. Ylym we teh­ni­ka.
 2. Türk­me­nis­tan­da ada­myň we ra­ýa­tyň kons­ti­tu­sion hu­kuk­la­ry, azatlyk­la­ry we borç­la­ry.

12-nji soragnama

 1. “Paý­has çeş­me­si” ki­ta­byn­da ru­hy-ah­lak gym­mat­lyk­la­ry ba­ra­da.
 2. Döw­let we onuň esa­sy ala­matla­ry.

13-nji soragnama

 1. Yl­my akyl ýe­ti­riş dün­ýä­niň esa­sy yl­my şe­ki­li.
 2. Sy­ýa­sat we onuň we­zi­pe­le­ri.

14-nji soragnama

 1. Jem­gy­ýet­çi­lik prog­re­si we reg­re­si.
 2. Önüm­çi­li­giň aý­ryl­maz bö­le­gi alyş-ça­lyş.

15-nji soragnama

 1. Yk­dy­sa­dy bäs­deş­lik we onuň gör­nüş­le­ri.
 2. Yk­dy­sa­dy me­de­ni­ýet we onuň adam dur­mu­şy­na tä­si­ri.

16-njy soragnama

 1. Yl­my akyl ýe­ti­ri­şiň usul­la­ry.
 2. Sal­gyt­lar we ola­ryň gör­nü­şi.

17-nji soragnama

 1. Döw­let býu­je­ti dü­şün­je­si.
 2. Türk­me­nis­tan­da ra­ýat jem­gy­ýeti­niň ke­ma­la gel­me­gi.

18-nji soragnama

 1. Ada­myň bar­ly­gy we onuň görnüş­le­ri.
 2. Türk­me­nistan hal­ka­ra yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­lar ul­ga­myn­da.

19-njy soragnama

 1. Jem­gy­ýet­le­riň ta­ry­hy gör­nüş­le­ri.
 2. Pul we onuň we­zi­pe­le­ri.

20-nji soragnama

 1. Jem­gy­ýet­çi­lik dur­mu­şy­nyň esa­sy gur­şaw­la­ry.
 2. Te­le­ke­çi­lik işi we oňa döw­let tara­pyn­dan be­ril­ýän gol­daw.

21-nji soragnama

 1. Ön­dü­ri­ji güýç­ler we önüm­çi­lik gat­na­şyk­la­ry.
 2. Türk­men maş­ga­la­sy­nyň mu­kaddes­lik­le­ri we gym­mat­lyk­la­ry.

22-nji soragnama

 1. Duý­gu­la­ýyn akyl ýe­ti­riş.
 2. Döw­le­ti do­lan­dyr­ma­gyň görnüş­le­ri.

23-nji soragnama

 1. Sun­gat we onuň ada­myň dur­muşyn­da­ky or­ny.
 2. Yk­dy­sa­dy­ýe­tiň sub­ýekt­le­ri: öý ho­ja­lyk­la­ry, kär­ha­na­lar, döw­let.

24-nji soragnama

 1. Türk­men hal­ky­nyň paý­ha­sy.
 2. Te­le­ke­çi­lik we onuň ös­dü­ril­megi­niň äh­mi­ýe­ti.

25-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­ta­nyň hu­kuk ul­ga­my.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň alyp bar­ýan da­şa­ry sy­ýa­sa­ty.

26-njy soragnama

 1. Ra­sio­nal akyl ýe­ti­riş.
 2. So­sial üp­jün­çi­lik we kö­mek.

27-nji soragnama

1.Ýaş­la­ryň jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­lary­nyň işi­ne gat­naş­ma­gy.

2.Türk­me­nis­ta­nyň de­mog­ra­fik syýa­sa­ty.

28-nji soragnama

 1. Hök­ma­ny pen­si­ýa äti­ýaç­lan­dyrma­sy­nyň aý­ra­tyn­lyk­la­ry.
 2. Türk­me­nis­tan hal­ka­ra gat­na­şyklar ul­ga­myn­da.

29-njy soragnama

 1. Türk­me­nis­ta­nyň te­bi­ga­ty we daşky gur­şa­wy go­ra­mak sy­ýa­sa­ty.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň ÝU­NES­KO bi­len hyz­mat­daş­ly­gy.

30-njy soragnama

 1. De­mog­ra­fik üýt­ge­me­le­riň jem­gyýet­çi­lik dur­mu­şy­na tä­si­ri.
 2. Türk­me­nis­tan­da hu­kuk döwle­ti­niň we ra­ýat jem­gy­ýe­ti­niň ösü­şi. Türkmenistanyň Bilim ministrligi. Türkmenistanyň Milli bilim instituty.

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle