PEÝDALY MASLAHAT

Jemgyýeti öwreniş dersinden geçiriljek synagyň soragnamalary

1-nji soragnama

1.Türk­me­nis­tan­da ýaş­lar ba­ra­da­ky döw­let syýa­sa­ty.

2.Jem­gy­ýe­tiň hu­kuk me­de­ni­ýe­ti.

2-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy syýa­sa­ty.
 2. Türk­me­nis­tan­da ki­çi we or­ta te­leke­çi­li­gi ös­dür­mek­de döw­le­tiň gol­da­wy.

3-nji soragnama

 1. Adamyň iş he­re­ket­le­ri we onuň gör­nüş­le­ri.
 2. Eko­lo­gik aň we eko­lo­gik me­deni­ýet.

4-nji soragnama

 1. Jem­gy­ýe­ti öw­re­niş der­si we ony öw­ren­me­giň äh­mi­ýe­ti.
 2. Yk­dy­sa­dy­ýet we yk­dy­sa­dy iş.

5-nji soragnama

 1. Jem­gy­ýe­tiň ah­lak gym­mat­lykla­ry.
 2. Türk­me­nis­tan­da ýaş­la­ryň hu­kukla­ry we borç­la­ry.

6-njy soragnama

 1. Jem­gy­ýe­tiň so­sial dü­zü­mi düşün­je­si.
 2. Ba­zar gat­na­şyk­la­ry we onuň ykdy­sa­dy­ýe­te tä­si­ri.

7-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy ösüşi­niň nus­ga­sy.
 2. Maş­ga­la we onuň esa­sy we­zipe­le­ri.

8-nji soragnama

 1. Türk­men mil­le­ti­ni hä­si­ýet­len­dirýän esa­sy gym­mat­lyk­lar.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň sy­ýa­sy ul­ga­my.

9-njy soragnama

 1. Ada­myň dün­ýä we özü­ne akyl ýe­ti­ri­şi.
 2. Yk­dy­sa­dy sis­te­ma­lar we ola­ryň aý­ra­tyn­lyk­la­ry.

10-njy soragnama

 1. Hu­kuk bo­zul­ma­la­ry we ýu­ri­di­ki jo­gap­kär­çi­lik.
 2. Döw­le­tiň yk­dy­sa­dy sy­ýa­sa­ty.

11-nji soragnama

 1. Ylym we teh­ni­ka.
 2. Türk­me­nis­tan­da ada­myň we ra­ýa­tyň kons­ti­tu­sion hu­kuk­la­ry, azatlyk­la­ry we borç­la­ry.

12-nji soragnama

 1. “Paý­has çeş­me­si” ki­ta­byn­da ru­hy-ah­lak gym­mat­lyk­la­ry ba­ra­da.
 2. Döw­let we onuň esa­sy ala­matla­ry.

13-nji soragnama

 1. Yl­my akyl ýe­ti­riş dün­ýä­niň esa­sy yl­my şe­ki­li.
 2. Sy­ýa­sat we onuň we­zi­pe­le­ri.

14-nji soragnama

 1. Jem­gy­ýet­çi­lik prog­re­si we reg­re­si.
 2. Önüm­çi­li­giň aý­ryl­maz bö­le­gi alyş-ça­lyş.

15-nji soragnama

 1. Yk­dy­sa­dy bäs­deş­lik we onuň gör­nüş­le­ri.
 2. Yk­dy­sa­dy me­de­ni­ýet we onuň adam dur­mu­şy­na tä­si­ri.

16-njy soragnama

 1. Yl­my akyl ýe­ti­ri­şiň usul­la­ry.
 2. Sal­gyt­lar we ola­ryň gör­nü­şi.

17-nji soragnama

 1. Döw­let býu­je­ti dü­şün­je­si.
 2. Türk­me­nis­tan­da ra­ýat jem­gy­ýeti­niň ke­ma­la gel­me­gi.

18-nji soragnama

 1. Ada­myň bar­ly­gy we onuň görnüş­le­ri.
 2. Türk­me­nistan hal­ka­ra yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­lar ul­ga­myn­da.

19-njy soragnama

 1. Jem­gy­ýet­le­riň ta­ry­hy gör­nüş­le­ri.
 2. Pul we onuň we­zi­pe­le­ri.

20-nji soragnama

 1. Jem­gy­ýet­çi­lik dur­mu­şy­nyň esa­sy gur­şaw­la­ry.
 2. Te­le­ke­çi­lik işi we oňa döw­let tara­pyn­dan be­ril­ýän gol­daw.

21-nji soragnama

 1. Ön­dü­ri­ji güýç­ler we önüm­çi­lik gat­na­şyk­la­ry.
 2. Türk­men maş­ga­la­sy­nyň mu­kaddes­lik­le­ri we gym­mat­lyk­la­ry.

22-nji soragnama

 1. Duý­gu­la­ýyn akyl ýe­ti­riş.
 2. Döw­le­ti do­lan­dyr­ma­gyň görnüş­le­ri.

23-nji soragnama

 1. Sun­gat we onuň ada­myň dur­muşyn­da­ky or­ny.
 2. Yk­dy­sa­dy­ýe­tiň sub­ýekt­le­ri: öý ho­ja­lyk­la­ry, kär­ha­na­lar, döw­let.

24-nji soragnama

 1. Türk­men hal­ky­nyň paý­ha­sy.
 2. Te­le­ke­çi­lik we onuň ös­dü­ril­megi­niň äh­mi­ýe­ti.

25-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­ta­nyň hu­kuk ul­ga­my.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň alyp bar­ýan da­şa­ry sy­ýa­sa­ty.

26-njy soragnama

 1. Ra­sio­nal akyl ýe­ti­riş.
 2. So­sial üp­jün­çi­lik we kö­mek.

27-nji soragnama

1.Ýaş­la­ryň jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­lary­nyň işi­ne gat­naş­ma­gy.

2.Türk­me­nis­ta­nyň de­mog­ra­fik syýa­sa­ty.

28-nji soragnama

 1. Hök­ma­ny pen­si­ýa äti­ýaç­lan­dyrma­sy­nyň aý­ra­tyn­lyk­la­ry.
 2. Türk­me­nis­tan hal­ka­ra gat­na­şyklar ul­ga­myn­da.

29-njy soragnama

 1. Türk­me­nis­ta­nyň te­bi­ga­ty we daşky gur­şa­wy go­ra­mak sy­ýa­sa­ty.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň ÝU­NES­KO bi­len hyz­mat­daş­ly­gy.

30-njy soragnama

 1. De­mog­ra­fik üýt­ge­me­le­riň jem­gyýet­çi­lik dur­mu­şy­na tä­si­ri.
 2. Türk­me­nis­tan­da hu­kuk döwle­ti­niň we ra­ýat jem­gy­ýe­ti­niň ösü­şi. Türkmenistanyň Bilim ministrligi. Türkmenistanyň Milli bilim instituty.

Ýene-de okaň

Amerika aňsatlyk bilen gitmek :Green Card -2025 (Grin Kard) boýunça utujylar haçan belli bolýar?

«PETRONAS Çarigali» kompaniýasy işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

«Türkmenpoçta» Türkmenistanyň ähli ýerlerine pul serişdelerini geçirmek hyzmatyny hödürleýär

“Petronas” işe çagyrýar

«Petronas»: ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar

Maşgala kadalary boýunça kodekslere üýtgetmeler we goşmaçalar giriziler