JEMGYÝET

Jemgyýetçilik ulaglary mugt bolar

Ýewropanyň ilatynyň jan başyna düşýän girdejileri boýunça öňdebaryjy ýurtlaryň biri bolan Lýuksemburgda jemgyýetçilik ulaglary mugt bolar. Bu düzgüniň 1-nji martdan güýje girjekdigi habar berilýär.

Şeýlelikde Lýuksemburg dünýäde jemgyýetçilik ulaglary bolan otly, tramwaý we awtobuslaryň gatnaw bahasy mugt boljak ilkinji ýurt bolar. Bu düzgün 2018-nji ýyldan bäri meýilnamalaşdyrylyp gelinýär. Her ýyl 41 million ýewrolyk çykdajy göz öňünde tutulan bu düzgün köçe-ýol hereketiniň dyknyşygynyň kadalaşdyrylmagyna hem-de howa hapa gazlaryň goýberilmeginiň azaldylmagyna mümkinçilik berer.

2018-nji ýyldan bäri bu düzgüniň üstünde işleýän ýurduň hökümetiniň metbugat wekili Dani Frank bu maksatnamanyň esasy maksadynyň adamlaryň hususy ulaglaryndan el çekip, jemgyýetçilik ulaglarynyň hyzmatyndan peýdalanmagyny gazanmakdan ybaratdygyny belläp geçdi.

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy

Mazenderan welaýatynyň Türkmenistana eskporty artdy

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy