TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Jemgyýetçilik ulaglary mugt bolar

Ýewropanyň ilatynyň jan başyna düşýän girdejileri boýunça öňdebaryjy ýurtlaryň biri bolan Lýuksemburgda jemgyýetçilik ulaglary mugt bolar. Bu düzgüniň 1-nji martdan güýje girjekdigi habar berilýär.

Şeýlelikde Lýuksemburg dünýäde jemgyýetçilik ulaglary bolan otly, tramwaý we awtobuslaryň gatnaw bahasy mugt boljak ilkinji ýurt bolar. Bu düzgün 2018-nji ýyldan bäri meýilnamalaşdyrylyp gelinýär. Her ýyl 41 million ýewrolyk çykdajy göz öňünde tutulan bu düzgün köçe-ýol hereketiniň dyknyşygynyň kadalaşdyrylmagyna hem-de howa hapa gazlaryň goýberilmeginiň azaldylmagyna mümkinçilik berer.

2018-nji ýyldan bäri bu düzgüniň üstünde işleýän ýurduň hökümetiniň metbugat wekili Dani Frank bu maksatnamanyň esasy maksadynyň adamlaryň hususy ulaglaryndan el çekip, jemgyýetçilik ulaglarynyň hyzmatyndan peýdalanmagyny gazanmakdan ybaratdygyny belläp geçdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Teswirle