TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Jemgyýetçılık kabul edişligi

8-nji aprelde Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.

Ka­bul ediş­lik Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lunyň 150-nji jaýynda — Türkmenistanyň Ada­lat mi­nistr­li­gi­niň
bi­na­syn­da sa­gat 9:30-dan 12:00-a çen­li ge­çi­ril­ýär.
Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon belgileri: 39-19-20, 39-19-21.

Ýene-de okaň

Bäsleşik:Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Bäsleşik:Türkmenistanyň Merkezi bankynyň açyk görnüşli bäsleşigi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Teswirle