JEMGYÝET

Jelaletdin Meňburny barada köp bölümli film surata düşüriler

Türk we özbek kinematograflary meşhur taryhy şahsyýet Jelaletdin Meňburny barada köp bölümli çeper filmi surata düşürmek baradaky ylalaşyga geldiler. Täze film Türkiýäniň bu işde tejribe gazanan kinokompaniýalarynyň biri tarapyndan surata düşüriler.

Aýdylyşy ýaly, filmde türk we özbek aktýorlary bilelikde surata düşerler. Filmiň has uly üstünlik gazanmagy üçin baş keşpleri dünýä kinematografiýasynda özüni ykrar etdiren türk aktýorlaryna ynanmak meýilleşdirilýär.

― Jelaletdin Meňburny öz Watany üçin Çingiz han ýaly güýçli garşydaş bilen döş gerip söweşen batyr gerçek. Ol Çingiz hana garşy söweşlerde ymykly ýeňilmedik we oňa boýun egmedik az sanly taryhy şahsyýetleriň biridir. Häzirki nesillerimiziň bu meşhur şahsyýet barada has köp bilmegi gerek ― diýip, Özbegistanyň medeniýet ministriniň maslahatçysy Bobohon Muhammad Şarif filmiň surata düşürilmegini esaslandyrýar.

Film 26 bölümden ybarat bolar. Ilkinji tapgyrda onuň 13 bölümi surata düşüriler. Bu filmi döretmek üçin üçin ABŞ-nyň 7 million dollary möçberinde serişde aýryldy.

Ýene-de okaň

Özbegistanyň Prezidentiniň karary: Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy giňden belleniler

Ata Watan Eserleri

Emeli Intellekt: “Turkmenistan Weekly News” habarlar gepleşigini iňlis dilinde tomaşaçylara ýetirýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Meksikanyň ilçisi işe başlady

Türkmenistan-BMG: 22 resminama gol çekildi

Ata Watan Eserleri

Ahmet Demirok: Türkmenistanda Türkiýä wekilçilik etmek türk diplomaty üçin uly buýsançdyr

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni bellendi

Ata Watan Eserleri