JEMGYÝET

Jeksonyň <> wesýetnamasy

Ady rowaýata öwrülen aýdymçy aradan çykmazyndan birnäçe ýyl ozal ýaşyryn wesýetnama galdyran eken. Bu wesýetnamanyň bardygy aýdymçynyň menejeri Reýmon Beýn aýdandan soň ýüze çykdy.

Mundan ozal Maýkl Jeksonyň 2002-nji ýylda ýazan wesýetnamasyna görä hereket edilýärdi. Ýöne täze tapylan wesýetnamanyň 2006-njy ýylda ýazylandygy belli boldy. Hukukçylaryň aýtmagyna görä, miras paýlaşygynda şoňa eýerilmegi gerek. Üstesine-de, soňky ýüze çykarylan wesýetnamada Jekson mirasynyň haýsy bölegini kime galdyrýandygyny takyk ýazypdyr.

Mundan ozal 2002-nji ýyldaky wesýetnama hukukçylarda we dünýä ýyldyzynyň maşgala agzalarynda käbir kynçylyklary döretdi. Ony kanuny diýip hasaplamak üçin birnäçe işleri geçirmeli bolupdy. Şol wesýetnama 2002-nji ýylyň 7-nji iýulynda aýdymçy Los-AnŽeles şäherindekä gol çekendigini aýdylýar.

Täze wesýetnama görä, aýdymçynyň mirasynyň 40 göterimi onuň ejesi Ketrine, ýene-de 40 göterimi üç perzendine galýar. Ol Galan 20 göterimini bolsa haýyr-sahawat gaznalaryna tabşyrmagy ündäpdir. Resminama gol çekilen wagty aýdymçynyň baýlygy 500 million dollara ýetýän eken.

Aýdymçynyň 2009-njy ýylyň 25-nji iýunynda Los-AnŽelesde aradan çykandygyny ýatladýarys.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Hytaý: halkara awtomobil gatnawlary hakynda ylalaşyga gol çekildi

Hytaýyň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeriniň Aşgabada sapary

Hazar deňzindäki “Dostluk” ýatagy maslahatlaşyldy

Ata Watan Eserleri

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy