DÜNÝÄ

Italiýa kofesini UNESKO-a goşmak isleýär

Italiýa UNESKO-nyň maddy dal ruhy medeni mirasynyň sanawyna Italýan espressosyny goşmak isleýär. Hytaýyň akapunktry, Irlandiýanyň hurlingi we Orta Afrikanyň Aka Pygmies aydymlarynyň meňzeşligi name?  Agzalanlaryň ählisi, UNESKO-nyň 2003-nji ýyldan ýagny ruhy baýlyga üns berip başlan gününden bäri tanalýan 500-den köp medeniýeti öz içine alýan ruhy baýlyklaryň mysallarydyr. Italiýa bu sanawa yene bir medeni baýlygyny goşmagy niýetleýär : Italyan Espresso.

The New York Times gazetiniň berýän habaryna görä, ýakynda Rimde bolan bir kofe kompaniýasynyň açylyş dabarasynda Italiýaly deputat Maria Chiara Gadda,  kofeniň Italýanlar üçin hatda  bütin dünýädäki adamlary birleşdirmegiň ajaýyp pursatlarynyň sebäpkaridigini belläp, ony gadyrlandyrýandyklaryny aýtdy. Ol Italiýalylar kofeny halaýalar.  Italýanyň  Kofe edarasynyň maglumatlaryna görä Italiýada 800 den gowrak kofe üweýiji enjamlaryň we espresso taýýarlaýan 150 müňden gowrak kofe içilýän merkezleri bar.  2018-nji ýylda Italýanlar adam başyna 5,9 kg  kofe ulanypdyr.

Aýşirin Alyýewa

talyp

Ýene-de okaň

Dewid Kameron palow tagamyna haýran galdy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri Gruziýada saparda bolýarlar

Abu-Dabide Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçirildi

Ertir Parižde Türkmenistanyň göçme energetika forumy öz işine başlar

Özbegistan bilen Beýik Britaniýa täze resminamalara gol çekişdi

Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Türkmen-rumyn iş toparynyň mejlisi geçirildi