İşletme ve Ekonomi alanında Yüksek Lisans Kontenjanları belli oldu

İşletme ve Ekonomi alanında Türkmen Devlet Ekonomi ve Yönetim Enstitüsü ile Türkmenistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığına bağlı Stratejik Planlama ve Ekonomik Kalkınma Enstitüsü Yüksek lisans kontenjanlarını açtı. Buna göre, Türkmen Devlet Ekonomi ve Yönetim Enstitüsü 3  kişilik Yüksek lisans kontenjanı açarken, Stratejik Planlama ve Ekonomik Kalkınma Enstitüsü 1 kontenjan açtı.

Türkmen Devlet Ekonomi ve Yönetim Enstitüsü :

Türkmenistan’ın işletme ve ekonomi alanında uzmanlaşmış bu enstitüsü 08.00.10 koduyla finans, para yönetimi ve kredi alanında 1 Yüksek Lisans, 08.00.12 koduyla Muhasebe ve denetim istatistiki alanında 1 adet kontenjan açtı. Enstitü aynı, anda, 08.00.05 koduyla, Ekonomi ve işletme alanında 1 adet Yüksek Lisans kontenjanı açtı. Başvuru için Aşkabat ş. 1972 (Atatürk) köç, 73, adresinden irtibata geçilebileceği gibi 00 993 12 48  62 28 veya 48 62 39 hattan aranabilir.

Okap bilersiňiz  Halyçylyk pudagynyň önümçilik düzümi kämilleşdiriler

 

Stratejik Planlama ve Ekonomik Kalkınma Enstitüsü:

Türkmenistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığına bağlı olan bu prestijli enstitü 08.00.05 koduyla, Ekonomi ve işletme alanında 1 adet Yüksek Lisans kontenjanı açtı.

İrtibat bilgileri : Aşkabat ş. Magtumkulu Bulvarı 79, Telefon 00 993 12 94 04 16

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar