TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Islandiýada atylan wulkan satuwa çykaryldy

Hawa, ýalňyş okamadyňyz. Tebigy hadysa  wulkan satlyga çykaryldy. Başga bir täsinlik bolsa, oňa hyrydarlaryň tapylmagydyr.

Has takygy, Fagradalsfýadl wulkanynyň ýerleşýän ýerinde birnäçe ýeri bolan bu maşgala, ony halk üçin gyzykly ýere öwürmek isleýänlere satmak isleýär. Şu wagta çenli 2 teklip gelip gowuşdy.

Hökümet wulkan sebitini satyn almak islemeýär. Emma wulkan sebiti syýahatçylyk zolagyna öwrülse, 560 million dollardan gowrak pul bilen  infrastruktura kömegine sarp ediljekdigi habar berildi. Hut, şonuň üçin hem bu bäsleşikli söwdanyň hyrydarlary gün-günden artýar. Belki, ol taryhda satylan we satyn alnan ilkinji wulkan bolup biler.

“Beşiktaş” Türkiýäniň kubogyny eýeledi

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Teswirle