DÜNÝÄ

Işewürlik ulgamynda Adalatçysynyň orny

2021-nji ýylyň 4-nji maýy, Aşgabat, Türkmenistan – Şu gün, ABŞ-nyň Halkara Ösüş boýunça guramasy (USAID) tarapyndan maliýeleşdirilýän Merkezi Aziýada Howpsuz Migrasiýa we BMG-niň Türkmenistandaky Neşe Serişdeleri we Jenaýatçylyk baradaky Müdirligi (BMGNJM) we Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrligi bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanda hususy ulgamynda zähmet meselelerine gözegçilik edýän Işewürlik ulgamynda Adalatçysynyň orny barada halkara tejribeleri paýlaşmak babatynda wideo aragatnaşyk arkaly webinar geçirildi.

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Mätýü S. Klimow we Türkmenistanyň Adalatçysy, hanym Ýazdursun Gurbannazarowa bu wideo aragatnaşyk arkaly çärä gatnaşdylar.  ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Mätýü S. Klimow gatnaşyjylara ýüzlenip: “Men Türkmenistanyň BMG-nyň 8¬-nji Durnukly ösüş maksadyna (SDG) we onuň dowamly, öz içine alyjy we durnukly ykdysady ösüşi, doly we öndürijilikli işi we hemmeler üçin mynasyp işi öňe sürmek maksadyna ýetmek üçin alyp barýan işleri bilen gutlaýaryn.”  Ol dowam edti: “Işgärlerimizi goramaklyk biziň elimizdedir.  Olar gowy iş we olara hormat goýulmagyny we mynasyp we adalatly çemeleşilmegi isleýärler.  Müňlerçe adamyň durmuşyna täsir etjek bu taslamada öňümizdäki aýlarda siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.”

 Webinaryň dowamynda gatnaşyjylar adam hukuklaryň ýörelgelerine we Milli Adam Hukuklary Institutynyň görkezmelerine laýyk gelýän üstünlikli kärhanalaryň durmuşa geçirýän iň oňat tejribeleri bilen tanyşdylar.

Çeşme: ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi saýty 

 

Täze Oýun: Makul Sözi Tap!

 

 

Ýene-de okaň

Türkmen elektrik energiýasyny Azerbaýjana ibermegiň mümkinçiliklerine garaldy

Täjigistanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Azerbaýjanyň SOCAR kompaniýasy Aşgabatda wekilhanasyny açdy

Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Türkmenistanda saparda bolýar

Ata Watan Eserleri

Türkmen ilçisi Kataryň medeniýet ministri bilen duşuşdy

Alžiriň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy