TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Işe dikeltmek üçin haýsy edaralara ýüz tutulyp bilner?

Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 381-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, kazyýetlerde gös-göni işgäriň – zähmet şertnamasynyň bes edilmeginiň nämä esaslanýandygyna garamazdan işe dikeltmek hakyndaky arzalary boýunça zähmet jedellerine garalýar.

Agzalan Kodeksiň 382-nji maddasynyň birinji böleginiň 1-nji bendine laýyklykda, kazyýete ýüz tutmagyň möhleti işe dikeltmek hakyndaky jedeller boýunça – işgäre onuň bilen zähmet şertnamasynyň bes edilýänligi hakyndaky buýrugyň nusgasynyň işgäre gowşurylan gününden beýläk – bir aý bellenilýär.

Görkezilen maddanyň ikinji böleginde, agzalan maddada bellenilen möhletleriň esasly sebäplere görä berjaý edilmedik halatynda olar işgäriň ýa-da onuň ygtyýarly edilen wekiliniň arzasy esasynda kazyýet tarapyndan dikeldilip bilner.

Çeşme : minjust.gov.tm 

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle