TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“iPhone 12” haçan peýda bolar?

Dünýäde koronawirus ýokanjy sebäpli ençeme kompaniýalaryň işleri wagtlaýynça togtady. Ynha hemmämize mälim bolşy ýaly, “Apple” kompaniýasynyň hem önümçilik ulgamy togtady. Emma muňa garamazdan, “iPhone 12” akylly telefony şu ýyl ulanyjylara gowşar. Ýagny kompaniýa bu akylly telefony noýabr aýynyň soňlaryna çenli söwda nokatlarynda satuwa çykarmagy meýilleşdirýär.

“iPhone 12” akylly telefonynyň çykyş senesi barada birnäçe habar okandygymyza garamazdan, indi kompaniýa anyk senesini yglan etdi. Akylly telefonyň täze görnüşi barada maglumatlar ýakynda giňişleýin beýan ediler.

Ýene-de okaň

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

“Apple” şereketiniň önümlerindäki i harpynyň manysy

Teswirle