TEHNOLOGIÝA

«iPhone 12» akylly telefonynyň önümçiligi bir aý yza togtadyldy

Kompaniýanyň berýän maglumatyna görä, “Apple” öňümizdäki “iPhone 12” telefonlarynyň köpçülikleýin önümçiligini bir aý töweregi yza süýşürýär. Çünki dünýädäki ýüze çykan käbir meseleler bu akylly telefonyň köpçülikleýin önümçilik meýilnamalaryny birneme togtatdy. Emma muňa garamazdan, “Apple” kompaniýasy şu ýylyň ahyrynda 5.4, 6,1 hem-de 6,7 ​​dýuým OLED ekranly dört sany täze “iPhone” modelini hödürlemegi meýilleşdirýär.

“Apple” adatça her ýylyň sentýabr aýynda “iPhone” täzelenişini açýar we aýyň ahyryna çenli enjamlary ýer ýüzüne ýaýradyp başlaýar. “Apple 12”–iň häzirki wagtda haçan müşderilere gowuşjakdygy barada anyk maglumat berlenok. Kompaniýa bu telefony ýylyň ahyryna ulanyjylara ýetirmegi maksat edinýär.

“Apple” kompaniýasy akylly telefon önümçiliginiň gijikmegini başdan geçiripdi. “iPhone X” 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda “iPhone 8” bilen bilelikde yglan edildi, ýöne käbir önümçilik meseleleri sebäpli noýabr aýyna çenli söwda nokatlarynda satuwa çykarylmady. Şonuň üçin kompaniýa akylly telefonyň müşderilere giç gowuşjakdygy ruhdan düşürmeýändigini habar berýär.

Ýene-de okaň

Aşgabat şäher häkimliginiň “Sanly şäher” mobil goşundysy tapgyrlaýyn işe girizilýär

“Windows” ulgamyndaky näsazlyk: dünýä kompaniýalaryna täsirini ýetirdi

Ilon Mask kompaniýalaryny Tehasa göçürýär

Dünýäde täze uçarlara bolan isleg artar

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer