TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Internet ýokary tizlikli we elýeter bolar

Türkmenistanda internetiň ýokary tizlikli we elýeter bolmagy ugrunda degişli işler ýola goýlar. Ýurdumyzyň halk hojalygyny sanly ulgama geçirmek babatda dürli işleri alnyp barylýar. Şonuň netijesinde, ähli ugurlary sanlylaşdyrmak işlerini geçirmegiň çaltlandyrmak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde sanly ulgamy ösdürmek babatda degişli ýolbaşçylara görkezmeler berdi. Şonuň netijesinde, milli Liderimiz ýurdumyzyň ähli sebitlerinde internetiň ýokary tizlikli hem-de olaryň elýeterli bolmagy ugrunda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Kyrk gyz gowagy: Ajaýyp wideo şekiller Size garaşýar

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle