DÜNÝÄ

Iňlis konsul hytaýly gyzy halas etdi

Britaniýaly konsul Stiwen Ellison Hytaýyň Çžunşan şäherinde gark bolup barýan 24 ýaşly talyp gyzy halas etdi ― diýip, «Sky News» ýazýar.

Sosial ulgamlarda paýlaşylan görnüşlerde talyp gyzyň suwa gaçyşy, onuň essiniň aýylyşy görünýär. Hatda bu ýagdaýy görüp, bir çäre gözlemegiň ýerine ony surata düşürýän adamlaryň gykylygy hem eşidilýär.

Bu ahwalaty gören 61 ýaşly konsul pikirlenmän özüni suwa oklady we kynlyk bilen bolsa-da, talyp gyzy halas etdi.

«Biziň ählimiz Çunsindäki baş konsulymyza guwanýarys» diýlip, Beýik Britaniýanyň Pekindäki ilçihanasynyň «Twitter» sahypasynda aýdylýar.

 

Foto Habarlar Sahypamyz

Ýurdumyzyň gözel künjegine degişli fotosuratlary bu sahypadan tapyp bilersiňiz!

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Ýaponiýadaky ykdysady we energetika maslahatyna gatnaşdy

Gazagystanyň Prezidenti Germaniýada saparda bolar

Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky konsuly wezipä bellenildi

Olaf Şolz Merkezi Aziýanyň Prezidentleri bilen duşuşar

Türkmenistanyň Gruziýadaky ılçihanasy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan brifing geçirdi

“Arçabil” myhmanhanasynda halkara media forumy geçirildi