JEMGYÝET

Iň uzyn saçly erkek Hytaýda ýaşaýar

Hytaýyň Siçuan welaýatynyň 77 ýaşly ýaşaýjysy Ake IçŽen döwürdeşlerimiziň arasynda iň uzyn saçly erkek kişidir. Onuň saçynyň uzynlygy bäş ýarym metre ýetýär.

Hytaý metbugatynyň ýazmagyna görä, ol saçyny iň soňky gezek mundan 23 ýyl ozal gysgaltdyrypdyr. Esasan, ybadat bilen meşgullanýan Ake IçŽen uzyn saçyň işleriň ugrukmagyna täsir edýändigini eşidip, şondan soň saçyny gysgaltdyrmagyny bes edipdir. Bu gün bolsa ol dünýäniň iň uzyn saçly erkek kişisi.

Elbetde, sekizinji onlugy tegeläp barýan ýaşula beýle uzyn saça ideg etmek ýeňil düşenok. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýazmagyna görä, hepdede iki gezek şäheriň iň görnükli sertaraşlary onuň saçyny ýuwmak we daramak üçin gelýärler. Munuň üçin olar her gezek üç sagat wagtyny sarp etmeli bolýarlar.
 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşygy

Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça Sebit merkezi başlangyjyny öňe sürýär

Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýa bardy