TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Iň uly ýelken gämi

Şwesiýanyň taslama kompaniýasy “Oceanbird” atly ýel bilen işleýän ýük gämisini tanyşdyrdy. Bu gäminiň beýleki deňiz gämilerinden tapawutlylygy uglerod zyňyndylaryny 90% göterim azaldyp bilmegidir. Dünýäde iň uly ýelken gäminiň uzynlygy 200 metr, ini 40 metr, parusyň beýikligi 80 metr bolup, onuň içine 7 müňden gowrak awtoulag sygdyryp bolar. Şeýle hem gämini işläp düzenler gäminiň ummanlary geçip biljekdigini belleýärler. Bu bolsa häzirki ýük gämilerinden birnäçe hepde uzak dowam edip biler. “Wallenius Marine”-nyň baş iş dolandyryjysy Per Tunell: “Birnäçe ýyl bäri işleýän dizaýnymyzy hödürlemek bilen buýsanýarys. şeýle hem“Oceanbird” gämisi geljekdäki gämileriniň ornuny tutar” – diýip belleýär. Bu gämi dünýä ummanlaryna 2024-nji ýylda çykar.

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

 

 

Ýene-de okaň

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Ilkinji türkmen antiwirusy tanyşdyryldy

Teswirle