TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Iň uly 3D älem kartasy döredildi

Astrofizikler älemiň iň uly üç ölçegli kartasyny döretdiler. Bilermenleriň aýtmagyna görä, üç ölçegli döredilen bu karta kosmosyň taryhyny has gowy düşündirmäge kömek edýän taslama bolup hyzmat eder.

Dünýädäki onlarça edaralaryň we ýüzlerçe alymyň gatnaşmagynda döredilen “Sloan Digital Sky Survey” guramasy onlarça maglumatlary ýygnady we älemi teleskoplar bilen kartalaşdyrdy. 11 milliard ýyldan gowrak wagtyň içinde emele gelen 2 milliondan gowrak galaktikany öz içine alýan bu ölçegler bilen alymlar indi älemiň nähili ösendigine has gowy düşünip bilerler.

 

Ýene-de okaň

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin Saud Arabystanyda

Türkmenistan bilen Russiýa 15 resminama gol çekişdi

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Teswirle