TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Iň meşhur zibilhana

Kuweýtdäki «Sulabiýa» diýilýän ýeriň dnüýäniň iň uly awtoulag zibilhanasydygyny bilýärdiňizmi? Biler bolsaňyz, 600 müň inedördül metr meýdany tutýan zibilhanada zyňyndy ulaglaryň 10 milliondan gowragy bar.

Aýdyşlaryna görä, bu ýere ulag galyndylary diňe Kuweýtden getirilenok. Näme üçindir, Hindistandan, Pakistandan hem galyndylar getirilip, bu ýere taşlanylýar. Hatda zibilhana Malaýziýadan getirip hem galyndy taşlaýanlar bar.

Bu zibilhana şeýle bir meşhur welin, ony kosmos giňişliginden hem synlamak mümkin. 

 

Täleýnama Sahypamyz

“Ýyldyzlar näme diýýär” –eger bu soragyň jogaby Sizi gyzyklandyrýan bolsa onda bu sahypamyzy yzygiderli yzarlaň!

Ýene-de okaň

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Ikinji Hazar ykdysady forumy geçiriler

Emmanuel Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy ösdürmäge taýýar

Teswirle