DÜNÝÄ

Iň kiçi hameleon tapyldy

Halkara alymlar topary Afrikanyň Madagaskar adasynda täze açyş etdiler. Gözleg ekspedisiýasy wagtynda alymlar ozal näbelli hameleon jandary tapdylar. Bu täze görnüşli hameleona “Brookesia nana ýa-da B.nana” diýip atlandyrldy. Ol jandaryň boýy bary-ýogy 21,6 millimetr ybarat bolup durýar. Eger-de onuň guýrugyny hasaplamadyk ýagdaýda, 13,5 millimetr barabardyr.

Haýwanat dünýäsini öwrenijleriň aýtmagyna görä, bu täze görnüşli hameleon biziň planetamyzda süýrenjiler toparyna degişli iň kiçik jandar bolup durýar. “Brookesia nana” atly hameleon, Madagaskar adasynyň demirgazyk tarapynda ýerleşýän tokaýlarda tapylandygy habar berilýär. Bu ýerde ünsümizi çekýän zatlaryň biri, täze tapylan hameleon beýleki iri hameleon jandarlar ýaly reňklerini üýtgedip bilmeýär.

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

 

 

Ýene-de okaň

ABŞ-nyň Waşington şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi

Türkmenistanyň ilçisi Gruziýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň we Latwiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

BMG-niň Baş sekretary ŞHG-niň sammitine gatnaşar

Eýranda nobatdan daşary prezident saýlawlary 28-nji iýunda geçiriler

Türkmenistanyň daşary işler ministri Eýranyň ilçisi bilen duşuşdy