JEMGYÝET

Iň gymmat örtük

Ysraýylyň “Yvel” atly zergärçilik şereketi koronawirusda goraýan dünýäniň iň gymmat agyz-burun örtügini öndürmegi meýilleşdirýär. ABŞ-da ýaşaýan hytaýly müşderi üçin ýörite döredilen gymmat agyz-burun örtüginiň bahasy 1,5 million dollara ýeter.

Şereketiň eýesi we agyz-burun örtüginiň dizaýneri Isak Lewi 3600 ak we gara göwher bilen örtülen 18 karatlyk altyn örtügiň iň ýokary goragy üpjün edýän “N99” örtük ​​görnüşi boljakdygyny mälim etdi.

Şereketiň eýesi Lewi “adyny beýan etmedik” müşderiniň bu ýörite örtügiň 2020-nji ýylyň ahyryna çenli taýýar bolmagyny we dünýäniň iň gymmat örtügi bolmagyny isleýändigini aýtdy.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň ýolbaşçylary Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady

Ýewro-2024: 21-nji iýundaky duşuşyklary

Ata Watan Eserleri

Bolgariýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Zimbabweniň parlament wekiliýeti Türkmenistanda saparda bolýar

Türkmenistanyň wekiliýeti Wengriýada saparda boldy

Gazagystan Türkmenistana täze ilçi belledi