TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Iň gowy ýokary okuw jaýlary sanawy täzelendi

Times Higher Education (THE) tarapyndan her ýyl yglan edilýän “Dünýäniň iň gowy ýokary okuw jaýlary” sanawy täzelendi.  THE 2021 Dünýä ýokary okuw jaýlary sanawyna dünýäniň 93 döwletinden 1500-den gowrak ýokary okuw jaýy girdi. Bu sanawyň ähmiýetli tarapy Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan hem indi 2 ýyldan bäri  diplomy tassyk edilýän halkara ýokary okuw jaýlary sanawy taýýarlanylýan wagty bu sanawdan peýdalanylýanlygydyr. Bellemeli zat, häzirki wagtda Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan şeýle sanaw 2020-nji ýyl üçin kabul edildi we bu sanawy okamak üçin gök ýazylan ýere basyň!

THE 2021 sanawyna görä dünýäniň iň gowy ýokary okuw jaýy  diýlip Oxford Uniwersiteti  hasaplanylýar.

Dünýäniň iň gowy 20 ýokary okuw jaýy

1- Oxford uniwersiteti

2- Stanford uniwersiteti

3- Harvard uniwersiteti

4- California Tehnologiýa instituty

5- Massachusetts Tehnologiýa instituty (MIT)

6- Cambridge uniwersiteti

7- California uniwersiteti

8- Yale uniwersiteti

9- Princeton uniwersiteti

10- Chicago uniwersiteti

11- Imperial College London uniwersiteti

12- Johns Hopkins uniwersiteti

13- Pennsylvania uniwersiteti

14- Zürih Federal tehnalogiýa instituty

15-California uniwersiteti Los Angeles (UCLA)

16- UCL (University College London)

17- Columbia uniwersiteti

18- Toronto uniwersiteti

19- Cornell uniwersiteti

20- Duke uniwersiteti

Türkiýäniň iň abraýly ýokary okuw jaýlary 2021

Bu sanawa Türkiýeden bu ýyl 44 ýokary okuw jaýy girdi. Bellemeli zat, Çankaýa we Koç uniwersitetleri dünýäniň iň abraýly ýokary okuw jaýlarynyň  sanawynda ilkinji 500-lige girmäni başardy.

 1. Çankaya uniwersiteti
 2. Koç uniwersiteti
 3. Hacettepe uniwersiteti
 4. Sabanjı uniwersiteti
 5. Bilkent uniwersiteti
 6. Boğaziçi uniwersiteti
 7. Özyeğin uniwersiteti
 8. Doğu Akdeniz uniwersiteti
 9. İstanbul uniwersiteti
 10. İstanbul Teknik uniwersiteti
 11. Karabük uniwersiteti
 12. Orta Doğu Teknik uniwersiteti (ODTÜ)
 13. Acıbadem uniwersiteti
 14. Akdeniz uniwersiteti
 15. Aksaray uniwersiteti
 16. Anadolu uniwersiteti
 17. Ankara uniwersiteti
 18. Atatürk uniwersiteti
 19. Atılım uniwersiteti
 20. Bahçeşehir uniwersiteti
 21. Başkent uniwersiteti
 22. Bezmialem Vakıf uniwersiteti
 23. Bolu Abant İzzet Baysal uniwersiteti
 24. Çukurova uniwersiteti
 25. Dokuz Eylül uniwersiteti
 26. Düzce uniwersiteti
 27. Ege uniwersiteti
 28. Erciyes uniwersiteti
 29. Eskişehir Osmangazi uniwersiteti
 30. Gazi uniwersiteti
 31. Gaziantep uniwersiteti
 32. Gebze Teknik uniwersiteti
 33. İstanbul Medipol uniwersiteti
 34. İzmir Yüksek Teknoloji uniwersiteti
 35. Marmara uniwersiteti
 36. Ondokuz Mayıs uniwersiteti
 37. Recep Tayyip Erdoğan uniwersiteti
 38. Sakarya uniwersiteti
 39. Selçuk uniwersiteti
 40. Süleyman Demirel uniwersiteti
 41. TOBB Ekonomi ve Teknoloji uniwersiteti
 42. Tokat Gaziosmanpaşa uniwersiteti
 43. Yeditepe uniwersiteti
 44. Yıldız Teknik uniwersiteti

Bulary hem okap bilersiniz!

Diplomy ykrar edilýän halkara okuw jaýlarynyň sanawy 

 

Ýene-de okaň

Daşary ýurt dilleri boyunça bäsleşik geçiriler

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Teswirle