FOTO HABARLAR

Iň gowy Garaşsyzlyk Baýramy fotolary

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramyna degişli foto habarymyza dowam edýäris.
Ata Watanymyz Türkmenistanyň taryhynda şanly sene – Garaşsyzlyk güni giňden bellenilýär.
“Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany” şygary bilen geçýän şu ýylda bu giň gerimli hem-de şatlykly baýramçylyk biziň ählimiz üçin aýratyn many-mazmuna eýe bolup, hakykatdan-da, taryhy ähmiýetli wakalary özünde jemleýär. Biz hem TDH fotosuratlary esasynda taýýarlanan foto habary Size ýetirýäris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beýleki fotohabary görmek üçin

Foto Habar :Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy

Bu hem gyzykly bolup biler

Söýgi – durmuşyň özeni : “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

Ýene-de okaň

“Kyrk gyz” gowagy: Size täsinlikler garaşýar

Baş Redaktor

Fotosuratlarda Türkmenistan : Garaşsyzlyk Baýramy

Baş Redaktor

Garaşsyzlyk Baýramyndan pursatlar

Baş Redaktor

Foto Habar :Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy

Baş Redaktor

Köwata gowagy we köli- gezelenje geliň!

Baş Redaktor

Dag Gözellikleri: Türkmenistan

Baş Redaktor