JEMGYÝET

Iň gowy 25 Uniwersitet : Türkiýe

“The Times Higher Education World University Rankings” halkara guramasynyň resmi internet sahypasyndan alnan maglumatlara laýyklykda daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän okuw mekdepleriniň 2019-njy ýyldaky sanawy boýunça Türkiýeden sanawa giren 25 sany ýokary okuw jaýynyň sanawyny Size ýetirýäris. Eger ynsanperwerlik ugrundan bilim almak isleýän bolsaňyz, onda, Türkmenistanyň täze kanunçylygyna laýyklykda Türkiýede aşakda sanawy berilen ýokary okuw jaýlarynyň birinden alnan diplomlar ykrar ediler. Ynsanperwerlik ugryndan daşgary, mysal üçin, inŽenerçilik, medisina ýaly ugurlar boýunça bilim almak isleseňiz onda beýleki talaplaryň ýerine ýetirilen ýagdaýynda  şeýle çäklendirmeleriň ýokdygy habar berilýär.

Sabanjy uniwersiteti

Koç uniwersiteti

Bilkent uniwersiteti

Bogaziçi uniwersiteti

Hajettepe uniwersiteti

Stambul tehniki uniwersiteti

Garadeňiz uniwersiteti

Ýyldyz tehniki uniwersiteti

Orta gündogar tehniki uniwersiteti

Anadolu uniwersiteti

Atylym uniwersiteti

Erjiýes uniwersiteti

Gepze tehniki uniwersiteti

Stambul uniwersiteti

Akdeňiz uniwersiteti

Ankara uniwersiteti

Bahçeşehir uniwersiteti

Çukurowa uniwersiteti

Dokuz eýlül uniwersiteti

Gazi uniwersiteti

Izmir tehnologiýa uniwersiteti

Marmara uniwersiteti

Ondokuz maýys uniwersiteti

TOBB ykdysadyýet we tehnologiýa uniwersiteti

Ýeditepe uniwersiteti

Atawatan Danyşmanlyk LTD bu sanawdaky Bahçeşehir uniwersiteti we Atylym uniwersiteti bilen ýörite Agentlik şertnamasy baglaşdy we bu ýokary okuw jaýlarynda okamak isleýänlere maslahat hyzmatlaryny hödürleýär.

 

Hormatly okyjylar, diplom ykrar etmek ulgamynda neşir eden habarlarymyzyň adyny we linkini Size ýetirýäris.

“Iň gowy 25 Uniwersitet : Türkiýe”

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MzI4OA==

“Diplom ykrar etmek :Döwlet Synaglarynyň Guralyşy”

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MzI2OQ==

“Diplom Ykrar Etmek Üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy”

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MzI2MA==

 

“Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary”

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MzI0OA==

 

“Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar”

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MzI0MQ==

“Diplom ykrar etmek : Täze düzgün”

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MzIwMQ==

 

Mahabat

Okuw resminamalaryň terjimesi üçin Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz!

Makul Hyzmat  Terjime Merkezi

Aşgabat Ofis

+993 63 78 96 73

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. Kat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com

Telefon  : + 993 12 96 48 55

Türkmenabat Ofis

Türkmenabat şäher, Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy köçesi, 50. Lezzet söwda Merkezi, Gat 3. Gök Bazaryň ýany,

+993 63 16 34 69

 

Türkiýede okamak üçin maslahat almak üçin Atawatan Danyşmanlyk LTD ýüz tutup bilersiňiz

Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi

Aksaray mahallesi Koçibey sokak,  Erler Apt No:34 D:7 Kat:4  Fatih/ İstanbul

E: Mail Adres : atavatanltd@gmail.com

Telefon : +90 532 401 71 52 (Türkiye)

IMO Atavatan : +90 532 401 71 52

WhatsApp  Atavatan : +90 532 401 71 52

Telefon : +90 212 633 40 00 (Türkiye)

 

 

Ýene-de okaň

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Aşgabada geldi

Türkmenistan bilen Beýik Britaniýa täze ylalaşyklara gol çekdiler

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýa saparyna başlady

“Galkanyň” hokkeýçileri «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly ada eýe boldular

“Galkan” – çempion

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Ankarada tanyşdyryldy