TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Ilon Mask, adamlaryň üstünlik gazanmagyna päsgel berýän 50 sany aň-düşünjäni görkezýär

270 milliard dollardan gowrak baýlygy bilen dünýäniň iň baý adamy Ilon Mask, adamlary şowsuzlyga iterýän 50 sany düşünjäni paýlaşdy. “Tesla” we “SpaceX” -iň baş direktory, sosial ulgamlarda paýlaşanlarynda bu düşünjeleriň adamlaryň logiki pikirlenmeginiň öňüni alýandygyny we olary şowsuzlyga uçrajakdygyny we ýaşlykdan hemmelere öwredilmelidigini öňe sürdüler.

Bilimlilik taraplary, çalt karar bermek zerurlygy ýüze çykanda aňymyzyň ulanýan gysga ýollarydyr. Şeýle-de bolsa, köp ýagdaýlarda rasional we adamkärçilikli hereket etmegimizi umumylaşdyrýarlar.

Şeýle hem, aň-düşünjeli adamlara geçmişde ýaşamak kömek eden-de bolsa, häzirki döwürde diňe ýük. Şonuň üçin adamlaryň bu gapma-garşylyklaryň nämedigini we olary nädip tanamalydygyna düşünmegi zerurdyr.

Dünýäniň iň baý adamy Ilon Mask bu pikiri “Twitter” hasabynda paýlaşdy we 64 müňden gowrak teswir, 315,000 sany halanmagy(like) gazandy. Bu aň-düşünjeleriň her kime ýaş wagtynda öwredilmelidigini öňe süren 47 ýaşly telekeçi, “iň gowy görnüşiňiz bolup bilmegiňiz üçin bilmeli 50 sany aň-düşünje taraplaýyn” atly infografikany paýlaşdy.

Mask, infografiýany ABŞ-nyň ipoteka karz berijisi “TitleMax” -dan takmynan iki ýyl ozal neşir edeninden aldy. “TitleMax” beýannamada “Bu taraplaryň sanawyny bilmek, has habarly karar bermäge we maksada ýetmeklide uzakdygyňyzy düşünmäge kömek edip biler” -diýdi.

Mask adamlara gaça durmagy maslahat berýän 50 sany pikiri hödürledi we ine olaryň birnäçesi:

Baha bermegiň esasy ýalňyşlygy: Başgalarynyň şahsyýetine ýa-da esasy häsiýetine görä baha berýäris, ýöne özümize ýagdaýa görä baha berýäris.

Öz-özüňe hyzmat etmek: Şowsuzlyklarymyz şertli, ýöne üstünliklerimiz biziň jogapkärçiligimizdir.

Topara içerki tarapdarlyk: Topardan däl-de, öz toparymyzdaky adamlary has gowy görýäris.

Köpçüligiň täsiri: Pikirler, höwesler we ynançlar has köp adam kabul edensoň ösýär.

Toparlaýyn pikir: Topardaky sazlaşyk we sazlaşyk islegi sebäpli, köplenç gapma-garşylygy azaltmak üçin manysyz kararlar berýäris.

Halo effekti: Bir adamy oňyn häsiýet hökmünde görseňiz, bu oňyn täsir beýleki häsiýetlerinde-de öz beýanyny tapar. (Bu negatiw häsiýetlere-de degişlidir).

Ahlak şowlulygy: Oňyn netije sebäpli has gowy ahlak ýagdaýy ýüze çykýar; ýaramaz ahlak ýagdaýy negatiw netije sebäpli ýüze çykýar.

Ýalňyş ylalaşyk: Biz bilen has köp adamyň ylalaşýandygyna ynanýarys.

Bilimiň näleti: Bir zady bilemizde, ony hemmeler bilýär öýdýäris.

Üns merkeziniň täsiri: Adamlaryň özümizi alyp barşymyza we daşky görnüşimize nä derejede üns berýändiklerine aşa baha berýäris.

 

“Türkmendemirýollary” agentligi täze halkara şertnamalara goşular

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle