TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Ilkinji sürüjisiz awtobus Şotlandiýada ýola goýuldy

Edinburg şäherinde ilkinji awtonom, öz-özi hereket edýän awtobus ugry hereket edip başlady. Bu awtobus ugry Şotlandiýanyň paýtagty bilen Firt-of-fort aýlagy tarapyndaky Faýf okrugyny birleşdirýär.

“BBC News” agentliginiň habar bermegine görä,  resmi taýdan sürüjisiz awtobus hasap edilýändigine garamazdan, onuň 2 admdan ybarat ekipažy bar. Olar häzirki wagtda awtobusyň awtonom hereket edýän döwründe onuň teknologik enjamlarynyň işleýşine gözegçilik edýär. Şeýle hem olar ýolagçylaryň münüp-düşmegi we olaryň petekleriniň barlagynyň işini utgaşdyrýarlar.

Bu ugurda iş alyp barýan kompaniýa hepdede şeýle awtobuslarda 10 müň adamy gatnatmagy meýilleşdirýär. Awtobus oňa ýerleşdirilen kompýuteriň esasynda düzülen ugur boýunça hereket edip, 21 kilometrlik aralykda 75 km/sagat tizlikde hereket eder.

AB1 atly hasaba alnan ugur ýurtdaky ilkinji sürüsijiz awtobus gatnaw ugyr hökmünde hasaba alyndy.

Ýene-de okaň

Arkadag şäherine 123 belgili ulgam ornaşdyryldy

Dubaý ýerde “Aýa” meňzeş myhmanhana gurýar

“Twitter” jemgyýetçilik torunyň täze ýolbaşçysy

Teswirle