SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ilkinji saç üçin niýetlenen boýaglar haçan oýlanyp tapyldy?

Häzirki wagtda saç boýamak zenanlar üçin esasy zatlaryň biri bolup durýar. Boýaglar saçlaryň reňkini üýtgedýän bolsa, saçboýaglary oýlap tapmak ak saçlary boýamak üçin esasy edilen işleriň biridir. Saçynyň reňkini üýtgedip, has-da gözel görünmek zenanlaryň hemmesinde diýen ýaly mahsus. Geçen asyrlar täjirler hyna, basmadyr sürme ýaly boýaglary “beýik ýüpek ýolunyň” üsti bilen Eýranyň, Pakistanyň, Hindistanyň, Özbegistanyň bol bazarlaryndan getiripdirler. Bu tebigy boýaglar häzirki zaman  himiki boýag serişdelerinden tapawutlylykda, saçyň düýbüni berkidýär, ony iýnitlendirip, ýüpek ýaly ýumşak edýär.

Häzirki wagtda saç boýamaklygyň taryhyna ser salsak, boýaglar taryhda haçan we nähili ýüze çykypdyr diýen soraglar döreýär.

1800-nji ýylda himikler tarapyndan  himiki bir madda oýlanyp tapylýar.  Bu ýyllarda başlanylan işler, 1860-njy ýylda ýola goýulýar.Şeýlelikde tapylan maddanyň saç boýag üçin ulanyp boljakdygy göz öňüne tutulyp, saçy agartmak üçin hem ýörite maddalar tapylýar. Boýaglary döretmegiň esasy başlangyjyny Eugene Sçuller goýýar.

1932-nji ýylda himik L.Gelb tarapyndan  saçy  sary reňke boýamagyň görnüşi döredildi.

 

4-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi