TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ilçihana üçin çäreleri gurnaýjy işgär gerek

Amerikanyň ilçihanasy Daşoguz welaýatynda hereket edýän bölümine çäreleri gurnaýjy işgär gözleýändigini mälim edýär.

Talap edilýän başarnyklar:

  • Dalaşgärler ýokary derejede guramaçylykly, iňlis, türkmen we rus dillerinde gürlemegi we ýazmagy başarmalydyrlar.
  • ABŞ-nyň medeniýetiniň we ýokary bilim ulgamynyň gurluşyny gowy bilmegi zerurdyr.
  • Topar bilen işleşmek we başgalaryny höweslendirmek ukyplary bolmaly

Bilim tejribesi:

  • Iş tejribesi bolan
  • Ýokary bilimli ýa-da ýokary bilim zerur däl
  • Kompýuterde  “Word”, “Excel”, “Outlook”, “Internet”, “email”, skan we faks etmek ýaly programmalary hem-de ulgamlary ulanmagy başarmalydyr

Resminamalar 30.01.2020 senesine çenli kabul edilýär. Bu barada has giňişleýin maglumaty şu aşakdaky internet sahypasyndan okap bilersiňiz: http://americancouncilstm.org/category/job-vacancy/?lang=ru

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri oktýabr aýynda duşuşarlar

BMG-niň Baş Sekretary Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Türkmenistanda Garaşsyzlyk baýramy: Türkmenistanyň Prezidentiniň Gutlagy

Teswirle