JEMGYÝET

Ilçi daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri bilen duşuşdy

Hindistanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Widhu Pithambaran Nair Türkmenistanda işleýän daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri bilen duşuşdy. Bu duşuşyk barada ilçihananyň sosial aragatnaşyk torlaryndaky sahypasynda habar berildi.

Ilçi bilen kompaniýalaryň wekilleriniň arasyndaky duşuşykda, esasan, hindi işçilerini iş bilen üpjün etmek, olaryň hal-ýagdaýyny gowulandyrmak we dürli taslamalar barada hindi kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak ýaly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Widhu Pithambaran Nair Türkmenistandaky diolomatik işine geçen ýylyň sentýabr aýynda girişdi. Şu ýylyň ýanwarynda bolsa ol Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň orunbasary M.Geldinyýazow bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirip, iki ýurduň arasynda saglygy goraýyş we bilim babatyndaky hyzmatdaşlyklaryň geljegi barada pikir alyşdy.

 

Ýewropa Bileleşigi ýene-de bir sanjymy bellige aldy

 

 

Ýene-de okaň

“Baýeri” durduran “Atalanta” Ýewropa Ligasynyň kubogyny gazandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Seýed Ebrahim Raisiniň soňky ýoluna ugratmak dabarasy gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Aşgabatda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýranyň ilçihanasynda bolup, gynanjyny bildirdi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Eýranyň ilçihanasynda hatyra kitabyna ýazgy galdyrdy

“Liwerpul” täze tälimçisini yglan etdi