Ilat ýazuwy üçin raýatlar işe çekiler : Planşetli ilatdan soraşdyrma

Ilat ýazuwyny (synaglaýyn ilat ýazuwyny goşmak bilen) geçirmek, alnan maglumatlary toplamak we gaýtadan işlemek üçin işgärleri wagtlaýyn işe çekmegiň, olara berilýän birwagtlaýyn tölegi hasaplamagyň we tölemegiň Tertibini tassyklamak hakynda Buýruk kabul edildi. Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň 2021-nji ýylyň 3-nji awgustynda çykaran 64 belgili buýrugy bilen tassyklanan Teribe laýyklykda, … Continue reading Ilat ýazuwy üçin raýatlar işe çekiler : Planşetli ilatdan soraşdyrma