PEÝDALY MASLAHAT

Iki gezek salgyt salynmagy aradan aýyrmak hakyndaky halkara Ylalaşyklar

Türkmenistan tarapyndan gol çekilen we hereket edýän Iki gezek salgyt salynmagy aradan aýyrmak hakyndaky halkara Ylalaşyklaryň (Konwensiýalaryň) sanawyny Size ýetirýäris. Siz aşakda ady ýazylan ýurtlar boýunça degişli resminamanyň ady ýazylan ýeriň üstüne basyp PDF formatynda Iki gezek salgyt salynmagy aradan aýyrmak hakyndaky halkara Ylalaşyklary alyp bilersiňiz. Bellemeli zat, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  döredijilik topary tarapyndan bu  ylalaşyklar Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň resmi saýtyndan 2021-nji ýylyň 3-nji Ýanwarynda alyndy we şeýle Ylalaşyklarda wagtyň geçmegi bilen üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň bolup biljekdigini ýatda saklaýlyň!

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

Fransiýa Respublikasy

Протокол к Соглашении (Туркменистан (СССР)-Франция).pdf

Соглашение Туркменистан (СССР)-Франция (рус)

 

Amerikanyň Birleşen Ştatlary

Туркменистан (СССР)-США (рус-анг)

 

Belgiýa Patyşalygy

Туркменистан (СССР)-Бельгия (рус)

 

Päkistan Yslam Respublikasy

Протокол к Конвенции (Туркменистан-Пакистан)

Конвенция Туркменистан-Пакистан (ткм-рус)

 

Türkiýe Respublikasy

Протокол к Соглашении (Туркменистан-Турция)

Соглашение Туркменистан-Турция (ткм-анг-рус)

Hormatly okyjylarymyz,

Aşakdaky ýurtlar boýunça Türkmenistanyň tarap bolup durýan Iki gezek salgyt salynmagy aradan aýyrmak hakyndaky halkara Ylalaşyklary iň gysga wagtda saýtymyza ýerleşdireris!

Eýran Yslam Respublikasy

Özbegistan Respublikasy

Slowakiýa Respublikasy

Hindistan Respublikasy

Gazagystan Respublikasy

Ermenistan Respublikasy

Gruziýa

Russiýa Federasiýasy

Ukraina

Birleşen Arap Emirlikleri

Belarus Respublikasy

Täjigistan Respublikasy

Rumyniýa

Malaýziýa

Hytaý Halk Respublikasy

Bahreýn Patyşalygy

Estoniýa Respublikasy

Latwiýa Respublikasy

Şweýsariýa Konfederasiýasy

Moldowa Respublikasy

Horwatiýa Respublikasy

Koreýa Respublikasy

Awstriýa Respublikasy

Finlýandiýa Respublikasy

Çehiýa Respublikasy

Saud Arabystany Patyşalygy

Wengriýa

Beýik Britaniýa Patyşalygy

Germaniýa Federatiw Respublikasy

Gyrgyz Respublikasy

Azerbaýjan Respublikasy

Singapur Respublikasy

Ýakymly ýatlama: Žurnalymyz BMG Resmi Twitter hasabynda

Türkiýede bilim almak üçin – “Atavatan Danışmanlık LTD”

Makul Sözlük: Akylly Sözlük

Mälim bolşy ýaly ýaňy ýakynda saýtymyz tarapyndan taýýarlanylan Türkmen dilinde “gepleýän” ilkinji Türkmençe-Iňlisçe sözlük –Makul Sözlük hyzmata girdi. Siz täze sözlük bilen tanyşmak üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Internet ulgamynda www.makulsozluk.com domaini bilen hereket edýän sanly we sesli Akylly sözlük taslamasy bilen tanşyň!

Ýene-de okaň

Döwlet mekdebe çenli çagalar edaralaryna çagalary kabul etmek

“Petronas” işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda taksi awtoulaglaryna sürüjiler kabul edilýär

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynda biometrik pasport nokady açyldy