Iki ada taryha siňdi

Howanyň üýtgemegi käbir döwletlerdäki kiçeňräk adalaryň suwuň astyna çümmegine getirýär. Ýakynda şeýle ýagdaý Indoneziýada bolup geçdi.

«Jakarta Post» gazetiniň ýazmagyna görä, ýurduň Sumatra welaýatyna degişli kiçeňräk adalaryň ikisi suwuň aşagynda galdy. Habarda ýazylyşy ýaly, adam ýaşamaýan bu adalar Betet we Gundul diýlip atlandyrylýardy. Häzir bu adalar deňiz derejesinden 1 we 3 metr aşakda galdy. Bu adalardan Betet adasy Berbak-Sembilang milli bagynyň bir bölümi bolup durýardy.

Eger ummanyň suwunyň ýokary göterilişiniň öňi alynmasa, Indoneziýada ýene-de dört ada suwuň aşagynda galmak howpy abanýar.