İhracat sözleşmelerinde hukuka uygunluk

Günümüzde Türkmenistan’da üretilen ürünler artmasına, yeni Devlet Programlarına göre, ihracatın arttırılması, ithalatın azaltılması hedeflense de, uluslararası ekonomik sisteme entegrasyonu hızla artan Türkmenistan’da dış ticaret giderek artmakta, Türkmenistan’a ithalat yapan Türk şirketlere yeni imkânlar ortaya çıkmaktadır. Bugün Başkent Aşkabat’ta Türk ihraç ürünleri fuarı açıldı. Fuara katılan yüzlerce Türk şirket Türkmenistan pazarına ürün satmak için çaba göstermektedir. Uluslararası ticaret hukuku alanında hukuk hizmeti veren Av.Dr. Döwran Orazgylyjow ATHA’ya yaptığı açıklamada  Türkmenistan’a mal satacak şirketler için bazı önerilerde bulunmuştur. 
İşte bu öneriler:

Genel Şartlar:

•    Türkmenistan’da 1 milyon dolara kadar olan sözleşmelerin borsada tescil edilmesi şart olmasa bile, borsanın önemli işlevi olmasından dolayı ihracat sözleşmelerinin borsada tescil edilmesi tavsiye edilebilir.
•    Sözleşmenin borsada tescili için, öncelikle, şirketinizin Türkmenistan borsasında tescilini yapmanız önemlidir.
•    Sözleşmelerin bir dili Türkmence olması zorunluyken, diğer dili Türkçe olması sözleşmeyi tam olarak anlamak ve içeriğini müzakere etmek için önemlidir.
•    Sözleşme yaparken, ithalatçının tüm resmi tescil belgesi, pasaport kopyası, irtibat bilgileri ve resmi adresinin birer örneğinin alınması çok önemlidir.

Okap bilersiňiz  “Victory” brendli türkmen köýnekleri daşary ýurda iberiler

* Sözleşmeyi imzalayan kişinin imza yetkisinin olup olmadığına dikkat etmek lazım.

Sözleşme İçeriğine ilişkin Şartlar:

•    Sözleşmede ödeme şartlarının çok açık ve net olması gerekmektedir.
•    Sözleşmede Teslim şartlarının açık ve net olması gerekmektedir. (INCOTEMRS 2010)
•    Vergi, banka masrafları gibi giderlerin kimin üzerinde olduğu sözleşmede netleştirilmelidir. 
•    Mallar teslim edilirken, “teslim-tesellüm” belgesinin imzalanması çok önemlidir.
•    Mallar Türkmenistan’a girdikten sonra, Alıcıdan Türkmenistan Gümrük Deklarasyonunun birer örneğinin alınması önemlidir.
•    Türkmen Devlet Standartlardan alınan “Uygunluk sertifikasının” birer örneğinin alınması önemlidir.
•    Belirli periyotlarla “Karşılaştırma tutanağının” imzalanması önemlidir. 
•    Sözleşmeden dolayı anlaşmazlık çıkarsa, uyuşmazlık Türkmenistan hukukuna göre çözüleceği için, Sözleşmenin Türkmenistan hukukuna göre hazırlanması çok önemlidir.
•    Uyuşmazlık çıkmadan önce uyuşmazlığın önlenmesi, daha sözleşme yaparken dikkat edilecek husus olup, ticari işbirliğinin uzun süreli olması için iki tarafın menfaatini koruyan, hukuka uygun sözleşmenin hazırlanması önemlidir. 
Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar