DÜNÝÄ

Içerki bazar üçin bahalary we nyrhlary döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradow gözegçilik ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de bahalary düzgünleşdirmek baradaky kadalaşdyryjy resminamalary kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Geçirilen seljermelere laýyklykda, içerki bazar üçin bahalary we nyrhlary döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek baradaky teklipler hem-de degişli Kararyň taslamasy taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösmegi üçin kanunçylyk, administratiw we býujet-maliýe çäreleriniň geçirilmeginiň möhümdigini belledi. Döwlet Baştutanymyz hökümet tarapyndan bahalary emele getirmek ulgamynyň düzgünleşdirilmeginiň bazarda bäsdeşlik ýagdaýyny saklamaga, durmuş ugurly syýasaty geçirmäge ýardam edýändigini aýdyp, ýokarda agzalan ulgama gözegçilik etmegiň wajypdygyny nygtady.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekip we ony elektron resminama dolanyşyk ulgamy arkaly ugradyp, wise-premýere ýokarda aýdylanlardan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça degişli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ýene-de okaň

Türki Döwletleriň Guramasynyň döwletleri azyk howpsuzlygy boýunça ylalaşyk baglaşarlar

Türkmenistanyň Prezidenti kitaby Fransiýada tanyşdyryldy

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Russiýada saparda bolar

Ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň işgärleri tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Türkmen-fransuz ykdysady hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Kiýew şäherindäki Magtymgulynyň muzeýine türkmen milli gymmatlyklarynyň gowşurylmagy