Idiomalar: Diller dünýäsiniň ajaýyp bir bölegi

Iňlis dilini öwrenýän mekdep okuwçysy “cat” sözüni gözüni gyrpman “pişik”  diýip terjime etjekdigi gürrüňsizdir. Emma “dog my cats” diýen idiomany  – “it meniň pişiklerim”, meniň pişiklerim it??, it pişiklerim??  görnüşinde terjime edilse, elbetde, ol gülkünç hem-de düýbünden manysyz boljakdygy düşnüklidir. Onuň dogry terjimesi  1) “eýesiz galan! Haý jyn uran! 2) … Continue reading Idiomalar: Diller dünýäsiniň ajaýyp bir bölegi