TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

“Hyundai” kysymly täze awtobuslar gelip başlady

Türkmenistanyň “Türkmenawtoulaglary” agentligi bilen Koreýa Respublikasynyň “Hyundai” kompaniýasynyň arasynda baglaşylan şertnama laýyklykda, täze awtobuslar gelip başlady. Olaryň ilkinji tapgyry Türkmenbaşy halkara deňiz portuna getirildi. 38 sany “New Super Aero City” awtobuslary ýakyn wagtda Aşgabada getiriler.

Bu awtobuslar şu ýylyň mart aýynda “Hyundai” korporasiýasy bilen “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň arasynda  400 sany «Hyundai AII New Super Aero City» kysymly şäher içi awtobusy hem-de olar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we sarp ediş serişdelerini satyn almak baradaky şertnama esasynda getirilen ilkinji tapgyrdyr.

Meşhur awtoulag öndürijisi 2008-nji ýyldan bäri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýär. Bu döwürde awtobus parkyna 1200-den gowrak ulag getirildi. “Hyundai” awtobuslary paýtagtyň ähli şäher ugurlarynda diýen ýaly hereket edýär.

Awtobuslaryň täze görnüşi rahat, oňaly hem-de howpsuzlyk babatda ykjamlygy bilen tapawutlanýar, hereketlendirijiler Awtobuslaryň hereketlendirijileri Ýewro 4 ekologiýa standartyna doly laýyk gelýär. Bu bolsa howa goýberilýän zyýanly serişdeleriň azaldylmagyna, şäherde arassa howanyň üpjün edilmegine mümkinçilik berýär.

Ýene-de okaň

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Ata Watan Eserleri

Döwlet münberindäki Garaşsyzlyk baýramynyň dabarasy

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan harby ýöriş

Teswirle