MEDENIÝET

Hytaýyň Türkmenistandaky Medeniýet ýyly tamamlandy

Aşgabatda Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet ýylynyň ýapylyş dabarasy geçirildi. Bu waka mynasybetli dostlukly döwletiň wekilçilikli topary ýurdumyza geldi. Onuň düzüminde ugurdaş edaralaryň ýolbaşçylary we işgärleri, aýdym-saz, tans sungatynyň ussatlary, akrobatlar, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri — “Ženmin Žibao” gazetiniň, “Sinhua” habarlar agentliginiň žurnalistleri bar.

Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçirilen konsert maksatnamasynyň çäklerinde Hançžou şäheriniň Opera we tans drama teatrynyň artistleriniň, “On iki Sýantaý” sungat toparynyň çykyşlary ýerine ýetirildi. Oňa şowhunly aýdym-sazly, tans we akrobatika çykyşlary hem girizildi.

Hytaý operasyny özünde jemleýän “Milli medeniýetiň özeni” atly çykyşy tomaşaçylar şowhunly el çarpyşmalar bilen garşyladylar. Tomaşaçylar «Pekin», «Henan», «Şaosin» we beýleki operalardan sahna parçalaryny synlap, Hytaýyň täsin saz sungatyna aralaşmaga mümkinçilik aldylar.

Medeni maksatnamanyň çäklerinde hytaý wekiliýetiniň agzalary Türkmen halysynyň milli muzeýine baryp gördüler. Şeýle hem myhmanlar üçin Aşgabat şäheriniň gözel ýerlerine gezelençler göz öňünde tutuldy.

Ýene-de okaň

Gazagystanda we Gyrgyzystanda Magtymgula bagyşlanan dokumental filmler düşürilýär

Ata Watan Eserleri

“Talyp gözeli – 2024” atly gözellik bäsleşiginiň institut tapgyry geçirildi

Ulag we kommunikasiýalar toplumynda zähmet çekýän gelin-gyzlaryň arasynda bäsleşik geçirilýär

Türkmenistanda “Azerbaýjan tagamlary we medeniýeti” atly çäre geçirildi

«Türkmen topragy-gadymy medeniýetleriň merkezi» atly halkara metbugat maslahaty geçiriler

«Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi