Hytaýly filosof Konfusiýiň parasatly sözleri

Konfusiý hytaý jemgyýetçilik filosofy, mugallymy we syýasatçysy bolup,
taglymatlary Gündogar Aziýa siwilizasiýasynyň pikirlerini we pelsepelerini
birleşdirýärdi. Konfusiý, hytaýly beýik filosofyň latynlaşdyrylan ady bolup, onuň abraýly
ady Kong Fuzi.
Konfusiý bilime doýmaz teşne bolup, bilime durmuş ýoly hökmünde ynanýardy. Ol
muny diňe bilim almak däl-de, häsiýet, ahlak we bitewilik gurmak hökmünde görmedi.
Konfusiýiň syýasy pikirleri ahlaklylykdan, eýeçilikden we däp-dessurlardan emele
geldi. Geçmişdäki däp-dessurlara gaýdyp gelmegiň möhümdigie ünsi çekdi, sebäbi ata-
babalarymyza hormat goýmagyň ahlaklylyga täsir edendigine ynanýardy, bu bolsa öz
gezeginde dogry dolandyryşa ýol açdy.
Hytaýly filosof Konfusiýiň aýdan parasatly sözleri:
“Halaýan işiňizi saýlaň we ömrüňizde bir gün hem işlemeli bolmarsyňyz.”

***

“ Üç usul bilen biz paýhas öwrenip bileris: Birinjiden, iň asylly pikirlenmek arkaly;
Ikinjiden, iň aňsat imitasiýa bilen; Üçünjisi bolsa, iň ajy tejribe arkaly.”

***

“ Biziň iň uly şöhratymyz hiç haçan ýykylmak däl-de, her gezek ýykylanymyzda
galmagymyzdyr.”

***

“Durmuş hakykatdanam ýönekeý, ýöne biz ony ony çylşyrymlaşdyrmagy talap
edýäris.”

***

“ Ýalňyşlyk goýberseňiz we ony düzetmeseňiz, muňa ýalňyşlyk diýilýär.”

***

“Dymmak hiç wagt dönüklik etmeýän hakyky dost.”

***

“Dag göçüren adam ownuk daşlary daşap başlaýar.”

***

“Ähli jogaplary bilýän adama ähli soraglar berilmedi.”

***

“Eşidýärin we unutýaryn. Görýärin we ýatda saklaýaryn. Ýerine ýetirýärin we
düşünýärin.”

***

“Gahar artanda, netijeleri barada pikir ediň.”

***
“Nirä gitseňem, bütin ýüregiň bilen git.”
***

“Hemme zadyň gözelligi bar, ýöne hemmeler muny görenok.”

***

“ Jahyllyk aňyň gijesidir, ýöne aý we ýyldyzsyz gijedir.”

***

“Diňe iň akylly we samsyk adam hiç wagt üýtgemez.”

***

“Ar alyş syýahatyna başlamazdan ozal iki sany mazar gazyň.”

***

“Ýaralary ýatdan çykaryň, hoşniýetliligi ýatdan çykarmaň.”

***

“Durmasaňyz näçe haýal gitmegiňiz mümkin däl.”

***

“Ene-atanyň ýaşy şatlyk we alada üçin ýatda saklanmalydyr.”

***

“Hakyky bilim, nadanlygyň derejesini bilmekdir.”

***

“Bir zady bilseň, bilýändigiňi saklamak we bir zady bilmeýän wagtyň, bilmezligiňize
rugsat bermek – bu bilimdir.”

***

Eger bir ýyl üçinmaksadyňyz bolsa tüwi ekiň. Eger-de on ýyl üçin bolsa agaç ekiň. Eger-
de maksadyňyz yüz ýyl üçin bolsa çagalara bilim beriň.”

***

“Bilim ynam döredýär. Ynam umyt döredýär. Umyt parahatçylygy döredýär.”

***

“Sözleriň güýjüni bilmezden has köp zady bilmek mümkin däl.”

***

“Men bilimde dünýä inen däl; Men gadymyýeti halaýan we ony şol ýerde gözlemäge
yhlasly adam.”

 Agajanowa Gülälek

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň

“Daşary ýurt dilleri we edebiýaty”

fakultetiniň talyby

Hepdede baýlyk elli sorag

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

8-nji Hytaý-Merkezi Aziýa hyzmatdaşlyk forumy geçirildi. 2021-nji ýylda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda özara peýdaly söwda gatnaşyklarynyň täsiri bilen birlikde ykdysady gatnaşyklary we has ýaşyl ösüş strategiýalaryny diwersifikasiýa etmek üçin özara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary maslahatlaşyldy. Hytaý metbugatynda bellenilip geçilişi ýaly, Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky söwda gatnaşyklary soňky 20 ýylda yzygiderli ösýär. Diňe 2020-nji ýylda Hytaýdan Merkezi Aziýanyň bäş...
Türkmenistandan ýokary derejeli wekiliýetiň Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça (COP26) halkara maslahatyna gatnaşmaga taýýarlyk görýär. Bu barada BMG-niň Ösüş Maksatnamasy bilen Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan gurnalan onlaýn duşuşykda bellenilip geçildi. Bu barada BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň web sahypasynda bellenilip geçilýär. Türkmenistan Hökümetiniň daşky gurşaw we howany goramak taslamalaryny durmuşa geçirmek ugrundaky tagallalaryny goldamak babatda geçirilen onlaýn duşuşykda...
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi. Türkmenistanda işleýän 12 ýylynda “Rönesans Holdinge” birnäçe möhüm düzümleýin desgalaryň gurluşygy ynanyldy. Şol desgalaryň hatarynda ýapon hyzmatdaşlar bilen bilelikde durmuşa geçirilen “Marykarbamid” zawodynyň, Ahal welaýatynda tebigy gazdan sintetiki benzin öndürýän zawodyň, Çärjew etrabyndaky sebitde deňi-taýy bolmadyk elektrik stansiýasynyň taslamalary bar. Nygtalyşy ýaly, kompaniýa rowaçlyk we gülläp...
UEFA-nyň Çempionlar Ligasynyö 3-nji tapgyrynyň duşuşyklary uly hasaply netijeler bilen tamamlandy. "Real", "Mançester Siti", "Sporting" hem-de "Aýaks" toparlary garşydaşlaryny uly hasap bilen ýeňmegi başardy. Bu tapgyryň esasy duşuşyklarynyň biri Ispaniýada oýnaldy. Ispaniýanyň "Atletiko Madrid" topary bilen Angliýanyň "Liwerpul" toparynyň arasyndaky duşuşyk örän çekeleşikli boldy. Nitejede, "Liwerpul" topary Mohammed Salahyň 2, Nabi Keitanyň 1 goly bilen garşydaşyny 3:2 hasabynda ýeňdi. "Atletiko...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Ykballara täsir...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
888FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar