TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Hytaýdan Merkezi Aziýa ýük demirýol gatnawy işe başlady

Hytaýdan Merkezi Aziýa täze ýük demirýol gatnawy ýola goýuldy. Bu barada Hytaýyň metbugat neşirleri habar berýär.

Täze ýük demirýol gatnawy Hytaýyň gündogar welaýaty bolan Szýansu şäheriniň Usi şäherinden Gazagystan we Özbegistan ugry boýunça hereket eder.

Bir müň tonnadan gowrak hojalyk harytlary we awtoulag şaýlaryndan ybarat bolan ýükler ahyrky nokady bolan Özbegistana 20 günde barýar.

Ilkinji ýük otlusynyň bahasy 4,4 million dollara deňdir. Bellenilişi ýaly, bu demirýol gatnawy Lýanýungat deňiz portundan hem geçýär.

Hytaýyň Szýansu welaýatynyň daşary söwda kärhanalarynyň bileleşiginiň ýolbaşçysy Huan Hunlýanyň aýtmagyna görä, täze otly ugrunyň Lýanýungan portundan Merkezi Aziýa ýük daşamak üçin amatly logistika ugry boljakdygyny belledi.

Mälim bolşuna görä, 2014-nji ýyldan bäri bu portda Gazagystanyň logistika terminaly hereket edýär. usi şäheri Hytaýyň Ýanszi derýasynyň ykdysady zolagynyň esasy merkezleriniň biridir. 2021-nji ýylda bu şäheriň haryt dolanyşygy 100 milliard dollardan geçip, onuň 65 milliardy eksport, 40 milliardy import bolup durýar.

Ýene-de okaň

Owganystan TOPH taslamasyny başlamaga taýýar

Ýewropa Bileleşiginden Merkezi Aziýanyň hususy pudagyna goldaw

Rus kompaniýalary Türkmenistanda bilelikdäki önümçilige gyzyklanma bildirýär

Teswirle