DÜNÝÄ

Hytaýdaky Köşk muzeýi täzeden açylýar

Hytaýyň paýtagty Pekinde ýerleşýän Köşk muzeýi 2020-nji ýylyň 1-nji maýyndan öz işine başlaýar. Ýakynda bu muzeý dünýädäki käbir sebäplere görä gysga wagtlyk ýapyldy. Emma muňa garamazdan indi bu ajaýyp muzeý taryh bilen gyzyklanýanlar üçin öz işini dowam eder. Ýylda müňlerçe adamy özünde jemleýän muzeý özüniň taryhy, gadymylygy bilen dünýä meşhurdyr. Muzeý Hytaýyň paýtagty Pekiniň iň gelim-gidimli ýerleriň biri hasaplanýar. Muzeýiň täzeden açylmagy ençeme adamy begendirdi. Ol ýerde eýýäm şu günden petek satylyş merkezleri hereket edip başlady. Muzeýiň bu ilkinji gününde bu ýere ýüzlerçe adam ýygnandy.

Ýene-de okaň

Migrasiýa ulgamyndaky türkmen-ýapon hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi Gruziýanyň Milli golýazmalar merkeziniň direktory bilen duşuşdy

Bank ulgamynda türkmen-özbek gatnaşyklary maslahatlaşyldy

Aşgabatda medeniýet ministrleriniň maslahaty geçiriler

Magtymguly Pyragy Ženewada tanyşdyryldy

Türkmenistandan Owganystana suwuklandyrylan gaz ibermek maslahatlaşyldy