DÜNÝÄ

Hytaýda kripto walýutasyna çäklendirme

Hytaý döwleti, kripto walýuta bilen baglanyşykly ähli amallaryň bikanundygyny we gadagan edilmelidigini mälim etdi.

Hytaýyň merkezi banky bolan Halk banky öz web sahypasynda “Bitcoin” we “Tether” ýaly ähli kriptografik walýutalaryň pul birligi däldigini we bazarda dolanyp bilmejekdigini aýtdy. Hytaýda maýa goýujylara internet arkaly hyzmat etmeginiň gadagan edildi.
Merkezi bank bilen bir hatarda, gymmatly kagyzlar we walýuta düzgünleşdirijileri ýaly Hytaýyň on sany döwlet edarasy bilelikde beýannama berdiler. Kriptografik walýuta söwdasynda ýokary basyşy saklamak üçin ýakyndan işleşjekdiklerini aýtdy.

Bu bildirişden soň, bitkoin walýutasy 6 göterim töweregi azaldy we 42 müň 100 derejä ýetdi.
Ýurduň ykdysady meýilnamalaşdyryş gullugy Hytaýyň kripto gazyp çykarmagyny ýok etmegiň derwaýys wezipesi boljakdygyny habar berdi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň mejlisi geçirildi

 

Ýene-de okaň

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär

Slowakiýa Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Slowakiýa sapary

Türkmenistanyň we Yragyň BAE-däki ilçileriniň duşuşygy

Türkmenistanyň ilçisiniň BAE-niň Daşary işler ministrligindäki duşuşygy

Gazagystanyň Türkmenistandaky täze ilçisi wezipesine girişdi