TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Hytaýda çagalar üçin waksina bellige alyndy

Hytaýyň ýörite hukukly edaralary «Sinovac» kompaniýasy tarapyndan işlenip taýýarlanylan «CoronaVac» waksinasynyň 3 ― 17 aralygyndaky çagalar üçin niýetlenen görnüşini hasaba aldy we ony ulanmaga rugsat berdi. Bu barada «Global Times»-iň habarlarynda aýdylýar.

Täze waksina bellige alnan hem bolsa, neşir onuň haçan urlup başlanyljakdygy barada belli bir maglumaty getirip bilmedi.

«Sinovac» kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory In Weýdun bolsa çagalara niýetlenen «CoronaVac» waksinasynyň howpsuzlygyna kepil geçdi. Täze waksina meýletinçileriň ýüzlerçesinde geçirilen synaglarda oňyn netije görkezdi.

«Global Times» ulular üçin niýetlenen «CoronaVac» waksinasynyň ddünýäniň 48 döwletinde bellige alnandygyny (şol sanda Türkmenistanda hem) ýazýar. Şu aýyň başynda BSGG hem bu waksinany resmi taýdan ykrar edip, ony ulanmagy maslahat berdi.

 

Türkiýe Gara deňizde tebigy gaz goruny tapdy

 

 

 

Ýene-de okaň

Ýaponiýaly işewürler : “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bilen gyzyklanýar

Baş Redaktor

Awaza :ýörite wiza tertibini işläp düzmek we girizmek meseleleri öwreniler

Baş Redaktor

THY-den Aşgabat ugry boýunça goşmaça ýörite uçar gatnawy

Teswirle