Hytaý we Merkezi Aziýa ýurtlary IX hyzmatdaşlyk forumyny geçirer

IX Hytaý-Merkezi Aziýa Hyzmatdaşlyk Forumy indiki hepde, 12-nji we 13-nji iýulda wideokonferensiýa arkaly geçiriler. Forum, HHR bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanýar we gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilendir. Forumyň esasy mowzugy “Umumy ajaýyp geljegiň hatyrasyna özara peýdaly hyzmatdaşlygyň esasynda kynçylyklara bilelikde garşy durmak”. Onuň … Continue reading Hytaý we Merkezi Aziýa ýurtlary IX hyzmatdaşlyk forumyny geçirer