Hytaý emeli Günden soň, emeli Aý ýasady

Soňky ýyllarda kosmos bilen baglanyşykly taslamalarda uly öňe gidişlik eden we günbatar garşydaşlaryndan üýtgeşiklik gazanan Hytaý döwleti, emeli günden soň ýeriň emeli hemrasynyň agyrlyk güýjüne öýkünip bilýän “Emeli Aý” gurdy. Nobel baýragynyň eýesi rus fizigi Andra Geimiň işine esaslanan simulýator bilen, astronomlaryň ozal edip bilmejek synaglary indi edilip bilner. Beýleki tarapdan, Hytaý 2030-njy ýyla çenli Russiýa bilen bilelikde Aýyň bazasyny gurmagy maksat edinýär. Emeli Aýyň kömegi bilen taýkonawtlar we kosmonawtlar Aýyň üstünde nädip gurulmalydygyny tejribe alarlar.Hytaýly alymlar geljekde gözleg işlerine taýkonawtlary taýýarlamak üçin Ýeriň emeli hemrasyna meňzeş agyrlyk güýji bilen “emeli Aý” gurdular.

“South China Morning Post” gazetiniň habaryna görä, emeli Aý Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Sýuçhou şäherinde ýerleşýär. Beýleki bir tarapdan, häzirki wagtda ýerdäki pes agyrlyk güýjüni simulirlemek, erkin ýykylýan we soňra howada ýokary çykyp bilýän uçar ulanmagy talap edýär we munuň üçin birnäçe minut gerek. Şeýle-de bolsa, hytaýly alymlar 1,2 inedördül metrlik kiçijik otagdan ybarat täze aý simulýatorynda pes ýa-da nol agyrlyk güýjüniň sazlanylmagyny islän wagtyňyz ulanyp boljakdygyny we sekuntlarda taýýardygyny habar berdiler. Şol bir wagtyň özünde, simulýatorda aýyň ýüzündäki ýaly ýeňil we gaýaly däneli bir ýeriň döredilendigi hem mälim etdiler.

Beýleki tarapdan, Aýdaky agyrlyk güýji ýerdäki altydan bir bölegidir we emeli agyrlyk kamerasynyň içinde topar pes agyrlyk güýjüniň “lewitasiýa effektlerini” simulirlemek üçin güýçli magnit meýdanyny ulanýar. Hytaýyň Magdan we Tehnologiýa Uniwersiteti Başlangyç alymy Li Ruilin: “Täsir synagy ýaly käbir synaglar birnäçe sekunt talap edýär, süýşmek synagy ýaly beýleki synaglar birnäçe gün dowam edip biler. Emeli aý öňem edip bolmaýan işe mümkinçilik döreder “-diýdi.

Magnit meýdanlaryny götermek pikiri 2000-nji ýylda gurbagany uçurmak üçin magnit ulanan rus fizigi Andre Geimden gelip çykypdyr diýip, Ruilin aýtdy. Geim, 2010-njy ýylda uglerod atomynyň grafenini öndürmek boýunça alyp barýan işleri üçin kömekçisi Konstantin Nowoselow bilen fizika boýunça Nobel baýragyny aldy.

Beýleki tarapdan, şu aýyň başynda, “emeli Gün” diýlip atlandyrylýan Hytaýyň Hefei şäherindäki ýadro birleşdiriş reaktory 17 minutdan gowrak wagtlap 70 million dereje işläninden soň täze dünýä rekordyny täzeläpdi. Hünärmenler bu ýagdaýyň dünýäniň arassa geljege bolan gözleginde möhüm öwrülişikdigini aýtdy.

 

Iň köp gazanan zenan türgenÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar