TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Hytaý Aýdan nusga getirer

Hytaýyň “Chang’e 5” atly kosmos gämisi Aýda öňünden kesgitlenen gonuş meýdançasyna üstünlikli gonandygyny barada Hytaýyň “China News Service” habar gullugy habar berdi. Onuň esasy wezipesi Aýyň ýüzüni gazmak we ýere iki kilogramlyk nusga  getirmekden ybarat bolup durýar. Eger-de bu iş üstünlikli amala aşyrylsa, onda Hytaýyň kosmos taslamasynda ep-esli öňegidişlik boljakdygy barada bellenilýär.

24-nji noýabrda Winkang ştab-kwartirasyndan “Long Walk 5-Y” raketasyndan, “Chang’e 5” kosmos gämisiniň dört sany modulyny uçurdy. 2019-njy ýylda Hytaý, Aýyň garaňky tarapyna “Chang’e 4” robot ulagyny gonduran ilkinji ýurt bolup durýar. Şeýle hem 23 günlük dowam etjek bu taslama dogry ýerine ýetirilse, onda Hytaý ABŞ-dan we Sowet Soýuzyndan soň Aýdan Ýere nusga getiren üçünji ýurt bolar.

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle